Njoftim per marrje mendimi nga palet e interesuara ne lidhje me Rregullat dhe Procedurat Standarte per Faturimin e Demit Ekonomik

 
Njoftim per marrje mendimi nga palet e interesuara ne lidhje me Rregullat dhe Procedurat Standarte per Faturimin e Demit Ekonomik Rregullat dhe Procedurat Standarte per Faturimin e Demit Ekonomik    
 
 
logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese