Njoftim per marrje mendimi nga palet e interesuara ne lidhje me Rregullat e Alokimit te Kapaciteteve te Interkonjeksionitit

 
E RENDESISHME : JANE TE FTUAR TE GJITHA PALET E INTERESUARA TE SHPREHIN KOMENTET E TYRE  BRENDA 10 DITEVE.    OST sh.a me shkresën nr. 1792/2, datë 22.07.2010, në zbatim të Kapitullit X të vendimit nr. 68, datë 23.06.2008 të ERE-s “Rregullat e Tregut Shqiptar të Energjisë Elektrike”, i ndryshuar, ka paraqitur për miratim në ERE, draftin për “Rregullat për Alokimin e Kapaciteteve të Interkonjeksioneve.”    Për sa sipër, Enti Rregullator i Energjisë në mbeshtetje të nenit 25, të Rregullave të Praktikes dhe Procedurave te ERE-s, te miratuara me vendimin e Bordit te Komisionereve te ERE-s, nr.21, datë 18.03.2009 ka përgatitur draftin e ripunuar me sugjerimet e palëve të interesuara dhe është në fazën e miratimit të tij.    Të gjithë personat, shoqatat, institucionet, që mendojnë se kanë interes për t`u njohur me këtë draft, ftohen të shprehin opinionet dhe komentet e tyre me shkrim brenda 10 ditëve nga dita e publikimit të njoftimit.    Draft, Rregullat per Alokimin e Kapaciteteve te Interkonjeksioneve
 
 
logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese