NJOFTIM per zhvillimin e konferences 29 tetor

 

Njoftim per zhvillimin e konferences 29 tetor 2012

Prezantimet

1.       Agim Bregasi – METE : Ligjet e reja te Sektorit Energjitik dhe Paketa e trete e Energjise ne Sektorin Energjitik Shqiptare

2.       Arben Ibroja – OST : Permbledhje e aktivitetit te OST sh.a. lidhur me drejtimin e SE, menaxhimin e konxhestionit, alokimin e kapacitetit nderkufitar, disbalancat dhe sherbimet ndihmese

3.       Nina Grall – Sekretariati i Komunitetit te Energjise: Paketa e 3-t e Energjise ne Tregun e brendshem

4.      Stavri Dhima – METE : Prespektivat dhe Sfidat e zhvillimit te gazit ne tregun Shqiptare

5.      Nina Grall – Sekretariati i Komunitetit te Energjise: Komuniteti Energjise inciativat e Gazit

6.       Aida – Agjencia Shqiptare e Zhvillimit te Investimev: Te investosh ne Sektorin Energjetik ne Shqiperi

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese