Privatizimi i Operatorit te Sistemit te Shperndarjes

Njoftim Sot, me date 11.03.2009, ne ambjentet e Hotel Sheraton, u nenshkrua Marreveshja e Blerjes se 76 % te Aksioneve te Shoqerise Anonime “Operatori i Sistemit te Shperndarjes”, e lidhur midis Ministrise se
Ekonomise Tregtise dhe Energjitikes dhe investitorit strategjik shoqerise ceke CEZ, a.s. Nenshkrimi i kesaj Mareveshjeje, u be nga ana e perfaqesuesit te Qeverise Shqiptare, Z. Genc Ruli, Minister i Ekonomise Tregtise dhe Energjitikes,
dhe perfaqesuesit te Shoqerise CEZ, a.s., Z. Shmort. Privatizimi i Shoqerise OSSH Sha, eshte nje hap i rendesishem ne drejtim te rritjes perfomances se kesaj Kompanie, nepermjet garantimit te sigurise se furnizimit te konsumatoreve me energji elektrike, uljes se humbjeve ne rrjet dhe mbledhjes se te ardhurave nga shitja e energjise.

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese