Takimi i Asamblese se Pergjitheshme te Medreg

Njoftim per Mbledhjen e Madridit,   Ne daten 26 Maj 2008 u mblodh ne Madrid, Asambleja e Pergjitheshme e Rregullatoreve te Energjise Elektrike dhe te Gazit Natyror te vendeve te Mesdheut (MEDREG), ne te cilen mori pjese dhe nje perfaqesi e ERE-s e kryesuar nga Kryetari Z. Bujar Nepravishta.   Ne takim theksi u vendos ne formulimin e nje kuadri rregullash dhe procedurash te perbashketa ne perputhje me parimet e pergjitheshme te ndertimit te autoriteteve rregullatore ne fushen e energjise ne menyre qe te mundesohet nje bashkepunim sa me efektiv dhe sa me dobisjelles pe te gjitha vendet e rajonit mesdhetar.Asamblea degjoi dhe diskutoi Raportet e pergatitura nga grupet e posacme te punes te cilat trajtonin 1-     Ndertimin institucional dhe menyren e funksionimit te rregullatoreve duke ju   pershtatur direktivave te BE-se.       2-     Analizen e sektorit elektrik rajonal dhe menyren e bashkepunimit per nje treg   rajonal dhe zhvillimin perspektiv te tij.   3-     Analizen e sektorit rajonal te gazit natyror, projektet e bashkepunimit dhe te zhvillimit perspektiv.  4-     Analizen e problemeve mjedisore rajonale, te zhvillimit te burimeve te energjive te rinovueshme si dhe te rritjes se eficiences se energjise.   Nje raport i posacem ju kushtua mardhenieve institucionale te MEDREG-ut me institucionet rregullatore te Evropes Qendrore dhe Lindore (ERRA), te BE-se CEER, ERGEG, te Traktatit te Athines, te Rregullatoreve te Sh.B.A-se (NARUC) etj.  Nga disa vende te rajonit si Turqia, Egjipti, Izraeli,Shqiperia, Kroacia etj. u paraqiten raporte informuese mbi zhvillimet kryesore te sektorit te energjise ne keto vende.   ERE gjithashtu zhvilloi takime me rreguallatoret e Italise, Greqise dhe Turqise per hapat e metejshem te programit te bashkepunimit ne perputhje me mareveshjet e nenshkruara me rregullatoret e ketyre vendeve.Krahas kesaj u zhvilluan takime edhe me rregullatoret e Spanjes e Izraelit ne te cilat u shpreh vullneti per vendosje bashkepunimi dypalesh me interes te perbashket ne te ardhmen.   Ne fund, Asambleja e Pergjitheshme rizgjodhi Zotin Alessandro Ortis President te MEDREG-ut per nje mandat te ri 2 vjecar, (Zoti Ortis eshte President i Autoritetit Rregullator te Italise)

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese