Publikimi i aplikimeve për tarifa te shërbimeve të energjisë elektrike si dhe tarifat e shitjes per konsumatoret për vitin 2015

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese