Shkembim eksperience midis Entit Rregullator te Shqiperise dhe Entit Rregullator Rumun

Ne daten 20.05.2008 ne qytetin e Bukureshtit u zhvillua nje takim me Komisionerin Pergjegjes per Departamentin e Tarifave te Rregullatorit te Rumanise, Z. Viorel Alicus. Qellimi i ketij takimi ishte shkembimi i eksperiences se Rumanise per rolin dhe pozicionin e Rregullatorit ne procesin e privatizimit te sektorit te shperndarjes te energjise elektrike, i cili parashikohet te perfundoje brenda vitit 2008.  Ceshtjet kryesore qe u trajtuan ne kete takim ishin :   Â·Â Â Â Â Â Percaktimi i vleres se Bazes se Aseteve te Rregulluar (RAB) mbi te cilen do te      llogaritet fitimi.  Â·Â Â Â Â Â Si perfshihet volumi i investimeve per qellime te llogaritjes se tyre ne RAB.  ·     Amortizimi i aseteve   Â·Â Â Â Â Â Percaktimi i struktures se kapitalit   Â·Â Â Â Â Â Norma e kthimit mbi asetet   Â·Â Â Â Â Â Standartet e cilesise se sherbimit per shperndarjen  ·     Percaktimi i objektivave te humbjeve ne shperndarje  ·     Perfshirja e mosarketimeve ne te ardhurat e kerkuara  ·     Marzhi i fitimit per Funizuesin Publik  ·     Perllogaritja e Kapitalit te punes ne te ardhurat e kerkuara  ·     Trajtimi i personelit egzistues ne momentin e privatizimit  ·     Skema e subvencinimit te shtresave ne nevoje  ·     Mareveshjet Afatgjate te Blerjes se Energjise   Diskutimi i ketyre ceshtjeve me perfaqesuesit e Rregullatorit Rumun vleresohet nga ana jone si eksperience shume e rendesishme, e cila do te sherbeje ne procesin e hartimit e kuadrit rregullator te nevojshem per privatizimin e Operatorit te Sistemit te Shperndarjes.  

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese