Takimi i Kryetarit te ERE-s me Avokatin e Popullit

Mbrojtja e konsumatorit te energjise elektrike detyre e te gjitha organeve shteterore. Me dt.11.11.2009 Avokati i Popullit Z. Ermir Dobjani zhvilloi nje takim me Kryetarin e Entit Rregullator te Energjise Elektrike Z. Bujar Nepravishta. Qellimi i ketij takimi ishte shkembimi i mendimeve dhe marrja e sqarimeve te nevojshme per cilesine e sherbimeve te furnizimit me energji elektrike te konsumatoreve dhe per propozimet e fundit te OSSH per rritjen e cmimit te energjise. Nga ana e Avokatit te Popullit, midis te tjerash u kerkua qe Enti Rregullator i Energjise Elektrike ne vendimarrjen e tij te mbaje ne konsiderate te drejtat dhe interesin me te larte te konsumatorit shqiptar, duke vepruar me paanesi, integritet dhe objektivitet te larte. Ne kete kuader nga ana e Avokatit te Popullit u pershendet qendrimi i mbajtur nga ERE me Vendimin Nr.77 dt.16.10.2009, ne te cilin nuk eshte pranuar te miratohet "Raporti i Auditit te Humbjeve" te OSSH-s per vitin 2008. Ky vendim tregoi nje pergjegjeshmeri te larte te ERE-s dhe njekohesisht parandaloi ndikime te drejtperdrejta negative ne perllogarijten e ardhshme te shpenzimeve per energjine nga konsumatoret. Avokati i Popullit Z. Ermir Dobjani dhe Kryetari i Entit Rregullator te Energjise Elektrike Z. Bujar Nepravishta shprehen ne menyre te perbashket shqetesimin per abuzimin dhe vjedhjen e energjise elektrike nga nje pjese e qytetareve ne bashkepunim ngandonjehere edhe me punonjes te OSSH-s, e cila po sjell ne vijmesi humbje per kete kompani, duke ndikuar edhe ne kerkesen per rritjen e cmimit te energjise elektrike. Ky fenomen u konstatua nga palet e pranishme se ka rritur se tepermi premisat per nje padrejtesi shoqerore ne raport me konsumatoret e rregullt. Ndaj te dy drejtuesit e institucioneve apelojne jo vetem per pagimin e faturave te energjise nga te gjithe qytetaret, por dhe per forcimin e veprimtarise se organeve te zbatimit te ligjit dhe vecanerisht Prokurorise ne uarjen para drejtesise pa kompromis te personave pergjegjes. Ne perfundim te ketij takimi, Avokati i Popullit Z. Ermir Dobjani dhe Kryetari i Entit Rregullator te Energjise Elektrike Z. Bujar Nepravishta shprehen angazhimin per nje bashkepunim te ndersjelle institucional ne mbrojtje te te drejtave te konsumatorit dhe mbajtjen e kontakteve per te gjitha procedurat dhe seancat degjimore qe do te zhvillohen vecanerisht per propozimet e reja te rritjes se cmimit te energjise elektrike.
AVOKATI I POPULLIT                                                                            KRYETARI I ERE-S Ermir DOBJANI                                                                                          Bujar NEPRAVISHTA

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese