Asambleja e 8-te e rregullatoreve te vendeve te Mesdheut

Me date 13 Nentor 2009 ne Nikasia te Qipros u mblodh asambleja e 8-te e rregullatoreve te vendeve te mesdheut. Ne kete asamble moren pjese perfaqesues nga 16 vende anetare te Rregullatoreve te mesdheut (MEDREG). Mbledhja u sponsorizua nga Rregullatori i vendit prites. Ne kete mbledhje mori pjese edhe delegacioni yne i kryesuar nga Kryetari i Entit Rregullator, Z. Bujar Nepravishta. Mbledhja u kryesua nga Kryetari i MEDREG-ut Z. Aleksandro Ortis. Qellimi i mbledhjes ishte harmonizimi dhe integrimi i tregut te energjise me piksynim perfitimin e konsumatorit. Konferencen e pershendeten autoritete te larta te Qipros si nje antar i Parlamentit dhe ministri qe mbulon energjine, gjithashtu perfaqesuesja e BE. Ne konference u nenvizua se BE do te vazhdoje te mbeshteti kete organizem edhe ne te ardhmen. Me tej konferenca vazhdoi me raportimet e grupeve te punes per rritjet e deritanishme ne rajon. Keshtu u degjuan raportimet e grupit te punes per elektricitetin, grupit te punes per Gazin,grupit te punes per ambjentin dhe energjite e rinovushme si dhe grupi i punes per mbrojtjen e kosumatoreve. Asambleja gjithashtu miratoi raportet e diskutuara dhe kalendarin per vitet 2010 – 2012. Ne konference u miratua gjithashtu ngritja e nje task force tjeter per pjesmarjen ne ICER (International Confederation of Energy Regulator) Konfederata Boterore e Rregullatoreve te energjise. Ne konference u raportuan dhe per ngjarjet e ndryshimet e ndodhura ne vendet pjesmarrese. Ne kete aspekt u prezantua edhe nga ana jone per ndryshimet e ndodhura.

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese