Udhezues per Menaxhimin dhe Alokimin e Kapaciteteve ne Projektin TAP

 
 Ne mbledhjen e Bordit te Komisionereve te ERE-s date 23.04.2012 u miratua "Udhezuesi per Menaxhimin dhe Alokimin e Kapaciteteve ne Projektin TAP"   Rregullore Licensimit te Gazit Natyror
Udhezues per Menaxhimin dhe Alokimin e Kapaciteteve ne Projektin TAP
logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese