Workshop mbi Tregun e energjise elektrike dhe Rregullimin ne Shqiperi dhe Evropen Juglindore

 
Ne daten 1 Shkurt 2012 u zhvillua ne Tirane nje Workshop mbi Tregun e Energjise elektrike dhe rregullimin ne Shqiperi dhe Evropen Juglindore nen kujdesin e vecante te Kryeministrit te Shqiperise Z. Sali Berisha, si dhe me bashkepunimin e ERE-s dhe kompanise norvegjeze Statkraft, me pjesemarrjen e Ministrit te Ekonomise Tregtise dhe Energjitikes Z. Nasip Naco.   Ne fjalen e tij Kryeministri Berisha tha se liberalizimi i tregut të energjisë është një nga drejtimet kryesore të përpjekjeve të Qeverisë në fushën e energjisë, pasi energjia përbën drejtimin themelor në projektin Shqipëria, një vend me zhvillim të qëndrueshëm dhe se qeveria është e vendosur të zbatojë standardet më liberale në Europë, në tregun energjetik.   Kryetari i ERE-s Z. Sokol Ramadani foli mbi modelin e tregut ne Shqiperi dhe rolin e punen e kryer nga ERE ne baze te ketij model.   Ky model i hapi rrugen privatizimit te sektorit te shperndarjes dhe funksionimit te tregut ne perputhje me parimet e konkurrences se lire. Ne baze te ketij modeli u perpunua i tere legjislacioni sekondar, kryesisht Rregullat e tregut, metodologjite e reja te cmimeve dhe tarifave dhe njekohesisht rregullorja per leshimin e certifikatave te origjines per energjine elektrike nga burime te rinovueshmme, per te krijuar nje ambjent sa me atraktiv per investime te reja ne gjenerimin e energjise elektrike nga keto burime.   Gjithashtu edhe Ministri Naco shprehu arritjet e deritanishem dhe zhvillimet ne tregun e energjise elektrike si dhe theksoi gadishmerine e Qeverise dhe politikat e saj per mbeshtetjen investimeve ne sektorin e energjise neprmjet paketes legjislative qe pritet te miratohet per energjine. Zev.Drejtoresha e Statkraft Zj. Tima Iyer e vuri theksin tek rendesia e ketij workshopi qe do te luaje nje rol ne promovimin e mundesive, per krijimin e nje ambjenti krejt transparent ne kryerjen e investimeve ne sektorin e energjise elektrike dhe qe te tilla aktivitete te kthehen ne shkembim eksperience dhe analiza me te detajuar te sektorit te energjise ne vend, te funksionimit te tregut ne Shqiperi dhe nepemjet hapave te metejshme qe do te identifikohen ne fund te ketij aktiviteti te merren vendime te rendesishme per te gjitha palet e interesuara.   Axhenda     Foto                                                Prezantimet    Claus Urbanke - Market Integration    Devoll Hydro Power Presentation_ February 01.2011    Luan Aranitasi_APS - OST sh.a. - v1    Next steps Sokol Ramadani ERE 1.2.2012    Statkraft presentation Torbjorn Sletten-1-2-2012-kort    Tima Iyer- Senior Vice President International Hydropower-Statkraft      Wholesale Power Market Plamen Popov 120201 pre ppo Tirana Feb12 fv   
logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese