Seanca Degjimore Publike

Enti Rregullator i Energjise ju ben me dije se organizon seancen zyrtare publike ku do te diskutohet ne lidhje me: - Aplikimin e KESH Sh.a per cmimin e shitjes se energjise elektrike te Furnizuesi Publik me Shumice (KESH sh.a) per vitin 2010 dhe cmimin e  shitjes se energjise elektrike te KESH Gen (KESH sh.a)  - Aplikimin e OST Sh.a per tarifen e sherbimit te transmetimit te energjise elektrike per vitin 2010 -Aplikimin e OSSH Sh.a per tarifen e shitjes me pakice se energjise elektrike per vitin 2010.  Seanca degjimore zhvillohet me date 25.11.2009, ora 1000, ne sallen Teuta te Hotel Tirana International. ERE ju fton te merrni pjese ne kete seance per te shprehur opinionin Tuaj ne lidhje me keto aplikime. Materialet e aplikimeve te KESH Sh.a, OST Sh.a dhe OSSH Sh.a gjenden ne dispozicionin Tuaj per studim prane ERE-se si dhe ne faqen e internetit te ERE-s www.ere.gov.al/publikime/aplikimi per tarife per vitin 2010.  Me qellim qe tu jepet mundesia perfaqesuesve te KESH Sh.a, OST Sh.a dhe OSSH Sh.a ti pergjigjen te gjitha pyetjeve ne seancen degjimore, lutemi depozitoni me shkrim pyetjet, mendimet apo sygjerimet Tuaja ne lidhje me keto aplikime brenda dates 23.11.2009.Ne kuader te mbarevajtjes te zhvillimit te seances, eshte i nevojshem konfirmimi i pjesmarrjes Tuaj dhe personave me te cilet do te perfaqesoheni, prane sekretarise se ERE-s, brenda dates 23.11.2009  

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese