Pjesemarrja e Kryetarit te ERE-s ne Takimin e Asamblese se Pergjithshme te ERRA-s ne Budapest date 21 Prill 2010

Ne date 21 Prill 2010 u zhvillua ne Budapest Takimi i Asamblese se Pergjithshme te ERRA-s (Shoqata e Enteve Rregullatore per Evropen Juglindore) me pjesemarrjen e Kryetareve te Vendeve Anetare ku aderon dhe Enti Rregullator shqiptar (ERE), si vend anetar me te drejta te plota.

Kryetaret e Enteve Rregullatore te Vendeve Anetare votuan mbi Planin e Punes dhe Buxhetin e ERRA-s, zgjedhjen e dy anetareve te Presidiumit dhe anetaresimet e vendeve te reja ne ERRA, si dhe mbi anetaresimin e ERRA-s ne Konfederaten Nderkombetare te Rregullatoreve (ICER).

Ne sesionin e pasdites u zhvillua takimi i Kryetareve te ERRA-s ku u diskutua mbi rolin dhe perfshirjen e rregullatorit ne procesin e privatizimit.

Ne kete sesion Z. Nepravishta mbajti nje prezantim me teme: Privatizimi i sukseshem i OSSH, sfida e sektorit te energjise elektrike. Ky prezantim u prit me mjaft interes nga te pranishmit dhe u pasua nga pyetje dhe diskutime mbi eksperiencen shqiptare dhe ato te vendeve te tjera.

Gjithashtu mbi kete teme u mbajt nje prezantim mjaft interesant dhe nga Kryetari i Entit Rregullator te Sllovakise z. Jozef Holjencik qe ngjalli mjaft diskutime mbi aspektet pozitive dhe negative te privatizimit ne Sllovaki dhe ne vendet e tjera.

Kryetari i Entit Rregullator te Bullgarise Z. Angel Semerdjiev u perqendrua ne kontrollin e investimeve nga ana e rregullatorit dhe trajtimin e ceshtjeve gjygjesore te rregullatorit me kompanite. Z. Gabor Szorenyi, Kryetar i ERRA-s, diskutoi mbi eksperiencen e privatizimit ne Hungari. Ai theksoi rolin i qe duhet te luaje Rregullatori ne trajtimin e ankesave te konsumatoreve si dhe ne transparencen me publikun.

Si konkluzion i rendesishem nga pjesemarresit u shpreh fakti se cdo vend perpara procesit te privatizimit se pari duhet te beje ristrukturim te sektorit te energjise elektrike duke krijuar struktura te ndara ligjerisht dhe financiarisht te OST-se, OSSH-se dhe Gjeneruesit Publik dhe mbi kete baze te kalohet ne procesin e privatizimit.

Gjate intervaleve te pushimeve Z. Nepravishta takoi kryetaret prezent dhe i ftoi ata ne evenimentet qe po planifikohen te zhvillohen nga ERE ne Tirane gjate ketij viti.

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese