Pjesemarrja e Kryetarit te ERE-s ne Takimin e Kryetareve te Rregullatoreve te Evropes Juglindore dhe Euroazise.

Ne datat 16-17 Nentor 2009 u zhvillua ne Stamboll takimi i radhes i Kryetareve te Enteve Rregullatore te Energjise te Evropes Juglindore dhe Euroazise. Takimi u organizua nga ERRA (Shoqata e Enteve Rregullatore te Energjise te Evropes Juglindore dhe Euroazise) nen kujdesin e Entit Rregullator te Turqise. Ne takim merrnin pjese me shume 20 Kryetare te Enteve Rregullatore, perfaqesues te BE-se, kompanive te rendesishme investuese dhe eksperte te fushes se energjise. Shqiperia eshte anetare me te drejta te plota ne ERRA dhe ne takim morren pjese Kryetari i ERE-s Z. Bujar Nepravishta se bashku me Z. Shkelqim Bozgo, Komisioner dhe Zj.Eda Gjergji Drejtore e Mardhenieve me Jashte. Ne fjalen e tij Z.Nepravishta trajtoi tre nga sfidat kryesore me te cilat eshte i ballafaquar sektori i energjise ne vendin tone.   - Sigurine e furnizimit ne menyre te panderprere te vendit me energji.   - Eficiencen e gjenerimit dhe te perdorimit te energjise elektrike.   - Alternativat e furnizimit te Shqiperise me gaz natyror. Me shume interes u ndoq prezantimi i Z. Hjuber , perfaqesues i Komisionit Evropian, i cili trajtoi elementet e rinj te Kuadrit Rregullator te BE-se, te parashikuara ne "Paketen e Trete Legjislative te BE-se", e cila ka hyre ne fuqi ne 3 Shtator 2009 dhe do te zbatohet ne 3 shkalle gjate periudhes 2011 deri 2013. Nje theks te vecante ne kete pakete i vihet forcimit te rrolit rregullator ne tregun eenergjise si dhe pavaresise se tij institucionale nga Qeverija dhe nga Industria. Perfaqsuesi i Kompanise se madhe Norvegjeze "Statkraft", Z. Urbanke, ja kushtoi prezantimin e tije faktoreve te cilet e kane bere Shqiperine dhe Turqine, tregjet e tyre te energjise, me nje numur te madh projektesh, mjaft atraktive per terheqien e investimeve te huaja ne ndertimin e burimeve te reja gjeneruese te energjise elektrike. Me interes te vecante u ndoqen edhe prezantimet per rruget dhe menyrat e mbrojtjes se konsumatoreve ne nevoje, skemat e ndryshme te perkrahjes se tyre ne fushen e energjise, si dhe rroli i matesave dhe rrjetave elektrike inteligjete ne rritjen e efiktivitetit te perdorimit te energjise elektrike. Nje takim te rendesishem zhvilluan perfaqsuesit e ERE-s me Kryetarin e Autoritetit Rregullator te Turqise Z. Hasan Koktash. Ne qender te takimit ishte tema e gazit natyror. Nga te dy palet u shpreh interesi dhe gadishmerija e perbashket per te bashkepunuar, ne menyre qe kuadri rregullator i te dy vendeve ne fushen e gazit natyror te jete i harmonizuar ne menyre qe nga pikpamja rregullatore te mos kete asnje pengese ne implementimin e projekteve te interkoneksionit te Shqiperise me rrjetin nderkombetar te gazit nepermjet Turqise, ku sikurse dihet, Turqia perben nje nyje te rendesishme per furnizimin e Evropes Perendimore me gaz nga pellgu i Detit Kaspik dhe Afrika Veriore. Zoti Koktash u angazhua per organizimin e veprimtarive te perbashketa per kete qellim si dhe duke derguar ne ERE edhe specialiste te kualifikuar te gazit natyror. Kryetari i ERE-s u takua gjithashtu edhe me perfaqesuesin e BE-se per Energjine ne Komisionin Evropian, Kryetar« te Enteve Rregullatore dhe pjesemarres te tjere ne takim. Se fundi takimi i kryetareve te rregullatoreve te ERRA-s analizoi bilancin financiar te vitit 2009 dhe miratoi buxhetin per vitin 2010, si dhe programet e aktiviteteve dhe te trajnimeve te stafeve rregullatore.

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese