Viti 2014

Rregjistri i Vendimeve 2014

VENDIM Nr. 1 Datë 17.01.2014 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE TË LICENSIMIT TË SHOQËRISË “AYEN ENERGY TRADING” SH.A NË AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TE KUALIFIKUAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 2 Datë 17.01.2014 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “AYEN ENERGY TRADING” SH.A NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 3 Datë 17.01.2014 PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “EN. ERGY” SH.P.K NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 4 Datë 17.01.2014 MBI MODIFIKIMIN E LIÇENSËS ME NR. 17, SERIA PV04P, TË SHOQËRISË “MARJAKAJ” SH.P.K, PËR “PRODHIMIN E ENERGJISE ELEKTRIKE” NGA HEC “BENE”, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR 43, DATË 14.10.2004

VENDIM Nr. 5 Datë 17.01.2014 MBI ANKANDIN E MUAJIT SHKURT 2014 TË KAPACITETEVE TË INTERKONJEKSIONIT

VENDIM Nr. 6 Datë 30.01.2014 MBI FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË KURUM INTERNATIONAL SH.A, PËR TRANSFERIMIN E ASETEVE TË HEC “ULËZ”-“SHKOPET”, “BISTRICA 1” DHE BISTRICA 2” NË KUADËR TË E MARRËVESHJES ME “IFC”

VENDIM Nr. 7 Datë 06.02.2014 PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË KURUM INTERNATIONAL SH.A, PËR TRANSFERIMIN E ASETEVE TË HEC “ULËZ”-“SHKOPET”, “BISTRICA 1” DHE BISTRICA 2” NË KUADËR TË MARRËVESHJES ME “IFC”

VENDIM Nr. 8 Datë 06.02.2014 PËR SHFUQIZIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S, NR. 144, DATË 22.11.2013, “MBI PEZULLIMIN E PROÇEDIMIT TË TRANSFERIMIT TË LIÇENSËS SË PRODHIMIT DHE TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA SHOQËRIA WONDER POWER SHA TEK SHOQËRIA BHP ENERGY SH.P.K

VENDIM Nr. 9 Datë 06.02.2014 MBI NJË SHTESE NE “RREGULLOREN MBI PROCEDURAT E EMËRIMIT TE ADMINISTRATORIT DHE KOMPETENCAT E TIJ, NE ZBATIM TE NENIT 18, PIKA 4/C TE LIGJIT NR. 9072, DATE 22.05.2003 “PËR SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE”

VENDIM Nr. 10 Datë 06.12.2013 MBI KËRKESEN E SHOQËRISE KESH SH.A PËR RINOVIMIN E LIÇENSËS NE AKTIVITETIN E FURNIZUESIT PUBLIK ME SHUMICË

VENDIM Nr. 11 Datë 06.02.2014 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR RINOVIMIN E LICENSËS SË SHOQËRISË KESH SH.A NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 12, Datë 14.02.2014 MBI SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E “PROGRAMIT TË PËRPUETHSHMËRISË RREGULLATORE/REGULATORY COMPLIANCE PROGRAMME” PARAQITUR NGA TAP AG NË BAZË TË “OPINIONIT TË PËRBASHKËT PËRFUNDIMTAR /FINAL JOINT OPINION” NË KUADËR TË PROCEDURËS SË PËRJASHTIMIT PËR GAZSJELLËSIN TAP

VENDIM Nr. 13 Datë 03.03.2014 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË OST SH.A PËR ZGJIDHJEN E MARRËVESHJEVE PËR PJESËMARRJEN NË TREG, TË LIDHURA NDËRMJET CEZ TRADE ALBANIA SH.P.K DHE OST SH.A – OT DHE PËR TËRHEQJEN NGA TREGU I ENERGJISË TË CEZ TRADE ALBANIA

VENDIM Nr. 14 Datë 03.03.2014 PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “SPAHIU - GJANÇ” SH.P.K NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 15 Datë 13.03.2014 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR TË ERE-s “GJENDJA E SEKTORIT TË ENERGJISË DHE VEPRIMTARIA E ERE-s GJATË VITIT 2013

VENDIM Nr. 16, Datë 13.03.2014 MBI MIRATIMIN E UDHËZUESIT PËR MENAXHIMIN DHE ALOKIMIN E KAPACITETEVE NE PROJEKTIN TRANS ADRIATIC PIPELINE (TAP) PER FAZEN E PARE TE REZERVIMIT (FIRST BOOKING PHASE) SIPAS “OPINIONIT TË PËRBASHKËT PËRFUNDIMTAR /FINAL JOINT OPINION” NË KUADËR TË PROCEDURËS SË PËRJASHTIMIT PËR GAZSJELLËSIN TAP

VENDIM Nr. 17, Datë 13.03.2014 MBI SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E “NJOFTIMIT TË FAZËS SË REZERVIMIT /BOOKING PHASE NOTICE” PARAQITUR NGA TAP AG PËR PROCEDURËN E ALOKIMIT TË KAPACITETEVE TË GAZSJELLËSIT TAP NË PËRPUTHJE ME UDHËZUESIN E APROVUAR ME VENDIMIN NR.16, DATË 13.03.2014

VENDIM Nr. 18 Datë 21.03.2014 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “ENREL HYDRO” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTIRIKE NGA HEC- ET “ZEREC 1” DHE “ZEREC 2”

VENDIM Nr. 19 Datë 21.03.2014 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “ENREL HYDRO” SH.P.K NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 20 Datë 21.03.2014 PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “M.T.C ENERGY” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTIRIKE NGA HEC “RADOVË”

VENDIM Nr. 21 Datë 21.03.2014 PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “M.T.C ENERGY” SH.P.K NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 22 Datë 21.03.2014 PËR KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES TË SHOQËRISE “M.T.C ENERGY” SH.P.K NGA HEC “RADOVË”

VENDIM Nr. 23 Datë 21.03.2014 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE TË LICENSIMIT TË SHOQËRISË “DANSKE COMMODITIES ALBANIA” SH.P.K NË AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TË KUALIFIKUAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 24 Datë 21.03.2014 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ÇEZ TRADE ALBANIA” SH.P.K PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR HEQJEN E LIÇENSAVE: NR. 91 SERIA TE10P DHE NR. 92 SERIA FP10K DHËNË ME VENDIMET NR. 1 DHE NR. 2 DATË 20.01.2010 TË BORDIT TË KOMISIONERVE TË ERE-S PËR AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHE TË FURNIZUESIT TË KUALIFIKUAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 25 Datë 21.03.2014 MBI KËRKESËN PËR FILLIMIN E NJË PROCEDURE HETIMORE ADMINISTRATIVE PËR SHPALLJEN ABSOLUTISHT TË PAVLEFSHËM TË VENDIMEVE NR. 69 DHE 70, DATË 12.12.2007, TË BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S QË KANË TRANSFERUAR LIÇENSAT NGA SHOQËRITË KONÇESIONARE “ESSEGEI SHQIPËRI SMOKTHINA” SH.P.K HE“HYDROELECTRIC COMPANY OF ALBANIA” SH.P.K TEK SHOQËRITË “ALBANIAN GREEN ENERGY” DHE “BALKAN GREEN ENERGY”

VENDIM Nr. 26 Datë 21.03.2014 MBI KËRKESËN E NJË PREJ AKSIONERËVE TË SHOQËRISË “PROJEKSION ENERGJI” SH.A PËR HEQJEN E LIÇENSËS DHE ZGJIDHJEN E MOSMARRËVESHJES MIDIS PALËVE

VENDIM Nr. 27 Datë 31.03.2014 PËR MIRATIMIN E KONTRATËS TIP MBI VERIFIKIMIN E MATESAVE KUR FUTEN PËR HERË TË PARË NË TREG DHE/OSE KUR VENDOSEN PËR HERË TË PARË NË PËRDORIM; INSPEKTIMIN PERIODIK PËR VERIFIKIMIN E SAKTËSISË SË MATËSAVE DHE TË SISTEMIT TË MATJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE, KOLAUDIMIN DHE VULOSJEN SI DHE TË MIRËMBAJTJES SË TYRE.

VENDIM Nr. 28 Datë 31.03.2014 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE TË LICENSIMIT TË SHOQËRISË “POWER WIND ENERGY” SH.P.K NË AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 29 Datë 31.03.2014 PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “AYEN ENERGY TRADING” SH.A NË AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 30 Datë 31.03.2014 PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “AYEN ELEKTRIK TRADING” Sh.A NË AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TE KUALIFIKUAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 31 Datë 31.03.2014 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE TË LICENSIMIT TË SHOQËRISË “GURSHPATE ENERGY” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC- “GURSHPATE 1” DHE HEC “GURSHPATE 2”

VENDIM Nr. 32 Datë 13.05.2014 MBI PROBLEMET E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NË ZONAT INFORMALE DHE PËR KLIENTËT QË NUK PLOTËSOJNË KUSHTET TEKNIKE

VENDIM Nr. 33 Datë 13.05.2014 MBI KËRKESËN E NJËRIT PREJ AKSIONERËVE TË SHOQËRISË “PROJEKSION ENERGJI” SH.A PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR. 26, DATË 21.03.2014 “MBI KËRKESËN E NJË PREJ AKSIONERËVE TË SHOQËRISË “PROJEKSION ENERGJI” SH.A PËR HEQJEN E LIÇENSËS DHE ZGJIDHJEN E MOSMARRËVESHJES MIDIS PALËVE”

VENDIM Nr. 34 Datë 13.05.2014 PËR RINOVIMIN E LIÇENSËS SË SHOQËRISË KESH SH.A NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 35 Datë 13.05.2014 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “BISTRICA 3 ENERGY” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTIRIKE NGA HEC- ET “BISTRICA 3” DHE “BISTRICA 4”

VENDIM Nr. 36 Datë 13.05.2014 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “BISTRICA 3 ENERGY” SH.P.K NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 37 Datë 13.05.2014 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE TË SHQYRTIMIT TË APLIKIMIT TË SHOQËRISE “BISTRICA 3 ENERGY” SH.P.K PËR KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES NGA HEC- ET “BISTRICA 3” DHE “BISTRICA 4”

VENDIM Nr. 38 Datë 13.05.2014 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “GJURR REC” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTIRIKE NGA HEC “MALLA”

VENDIM Nr. 39 Datë 13.05.2014 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “GJURR REC” SH.P.K NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 40 Datë 13.05.2014 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE TË SHQYRTIMIT TË APLIKIMIT TË SHOQËRISE “GJURR REC” SH.P.K PËR KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES NGA HEC “MALLA”

VENDIM Nr. 41 Datë 13.05.2014 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “ENREL HYDRO” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTIRIKE NGA HEC- ET “ZEREC 1” DHE “ZEREC 2”

VENDIM Nr. 42 Datë 13.05.2014 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “AYEN AS ENERGJI” SH.A NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 43 Datë 13.05.2014 PËR MIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË RREGULLAT E TREGUT SHQIPTAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 44 Datë 13.05.2014 MBI ANKIMIN E CEZ SHPËRNDARJE SH.A NE ADMINISTRIM TE PËRKOHSHËM MBI VENDIMIN NR. 27 DATE 31.03.2014 "PËR MIRATIMIN E KONTRATËS TIP MBI VERIFIKIMIN E MATËSAVE KUR FUTEN PËR HERE TE PARE NE TREG DHE/OSE KUR VENDOSEN PËR HERE TE PARE NE PËRDORIM; INSPEKTIMIN PERIODIK PËR VERIFIKIMIN E SAKTËSISË SE MATËSAVE DHE TE SISTEMIT TE MATJES SE ENERGJISË ELEKTRIKE, KOLAUDIMIN DHE VULOSJEN SI DHE TE MIRËMBAJTJES SE TYRE"

VENDIM Nr. 45 , Datë16.06.2014 PËR AUTORIZIMIN E ADMINISTRATORIT TË PËRKOHSHËM TË SHOQËRISË CEZ SHPËRNDARJE SH.A

VENDIM Nr.46, Datë 16.06.2014 PËR AUTORIZIMIN E KRYETARIT TË ENTIT RREGULLATOR TË ENERGJISË

VENDIMI Nr.47, Datë 07.07.2014 PER MIRATIMIN E PAGESAVE TË RREGULLIMIT PËR VITIN 2014

VENDIM Nr. 48 Datë 07.07.2014 PËR MIRATIMIN E PROJEKT – BUXHETIT TË ERE-S PËR VITIN 2014

VENDIM Nr. 49 Datë 07.07.2014 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “GURSHPATË ENERGY” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC- “GURSHPATË 1” DHE HEC “GURSHPATË 2”

VENDIM Nr. 50 Datë 07.072014 PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “ENREL HYDRO” SH.P.K NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 51 Datë 07.07.2014 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “POWER WIND ENERGY” SH.P.KNË AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 52 Datë 07.07.2014 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “ALBANIAN GENERAL ELEKTRICITY” SH.P.K NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 53 Datë 07.07.2014 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “ANTIX” SH.P.K NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 54 Datë 07.07.2014 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “PTA” (POWER TRADE ALBANIA) SH.P.K NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 55 Datë 07.07.2014 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “DANSKE COMMODITIES ALBANIA” SH.P.KNË AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TË KUALIFIKUAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr.56 Datë 07.07.2014 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR RINOVIMIN E LIÇENSËS SË SHOQËRISË “GSA” SH.P.K ME NR. 90 SERIA FK09P NË AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TË KUALIFIKUAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR. 102, DATË 21.12.2009

VENDIM Nr. 57 Datë 07.07.2014 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE TË LICENSIMIT TË SHOQËRISË “AYEN AS ENERGJI” SH.ANË AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TË KUALIFIKUAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 58 Datë 07.07.2014 PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “BISTRICA 3 ENERGY” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTIRIKE NGA HEC- ET “BISTRICA 3” DHE “BISTRICA 4”

VENDIM Nr. 59 Datë 07.07.2014 PËR PËR KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES TË SHOQËRISE “BISTRICA 3 ENERGY” SH.P.K NGA HEC- ET “BISTRICA 3” DHE “BISTRICA 4”

VENDIM Nr.61 Datë 07.07. 2014 MBI DISA NDRYSHIME DHE SHTESA TË RREGULLAVE TË ALOKIMIT TË KAPACITETEVE TË INTERKONJEKSIONEVE

VENDIM Nr. 62 Datë 07.07.2014 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ÇEZ TRADE ALBANIA” SH.P.K PËR HEQJEN E LIÇENSAVE: NR. 91 SERIA TE10P DHE NR. 92 SERIA FP10K DHËNË ME VENDIMET NR. 1 DHE NR. 2 DATË 20.01.2010 TË BORDIT TË KOMISIONERVE TË ERE-S PËR AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHE TË FURNIZUESIT TË KUALIFIKUAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 63 Datë 17.07.2014 Per Miratimin e ndryshimit te emrit tregtare te shoqërisë “Cez Shperdarje” sh.a

VENDIM Nr. 64 Datë 22 .07. 2014 MBI MIRATIMIN E INVESTIMEVE NE RRJETIN E SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 65 Datë 22.07.2014 Për largimin e z.Ronald Marx si administrator i Operatorit te Shpërndarjes se Energjisë Elektrike sh.a (ish CEZ Shpërndarje sh.a) gjate kohëzgjatjes se administrimit te përkohshëm

VENDIM Nr. 66 Datë 29.07.2014 Për dhënien e Autorizimit të Posaçëm Z. Arben Seferaj, Administrator i përkohshëm i shoqërisë Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE) SH.A, që të ketë të gjitha kompetencat për ndjekjen e procedurave të nevojshme për sigurimin dhe nënshkrimin e Garancisë Bankare si dhe instrumenteve të tjera financiare të domosdoshme për plotësimin e kushteve të Marrëveshjes së Mirëkuptimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Shoqërisë CEZ a.s., të datës 23 Qershor 2014

VENDIM Nr. 67 Datë 22.08.2014 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “GJURR REC” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC- “MALLA 

VENDIM Nr. 68 Datë 22.08.201PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “GJURR REC” SH.P.K NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 69 Datë 22.08.2014 PËR KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES TË SHOQËRISE “GJURR REC ” SH.P.K NGA HEC- MALLA


VENDIM Nr. 70 Datë 22.08.2014 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “Komp.Energji” sh.p.k., NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 71 Datë 22.08.2014 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “KOMP.ENERGJI” sh.p.k., NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 72 Datë 22.08.2014 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR KUALIFIKIMIN E IMPIANTEVE PRODHUES TE SHOQËRISË “Komp.Energji” sh.p.kPER Hec-et“Hurdhas 1”, “Hurdhas 2” dhe “Hurdhas 3” si burim i rinovueshem energjie 

VENDIM Nr. 73 Datë 22.08.2014 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “SA’GA-MAT” sh.p.k., NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE nga Hec-et “German 1”, “German 2”, “German 3” dhe “German 4”.

VENDIM Nr. 74 Datë 22.08.2014 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “SA’GA-MAT ” SH.P.K NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE per Hec-et “German 1”, “German 2”, “German 3” dhe “German 4”.

VENDIM Nr. 75 Datë 22.08.2014 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR KUALIFIKIMIN E IMPIANTEVE PRODHUES TE SHOQËRISË “SA’GA-MAT” sh.p.k PER Hec-et “German 1”, “German 2”, “German 3” dhe “German 4”. si burim i rinovueshem energjie

VENDIM Nr. 76 Datë 22.08.2014 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “EMIKEL” sh.p.k., NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 77 Datë 22.08.2014 PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “BISTRICA 3 ENERGY” SH.P.K NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr.78 Datë 09.09. 2014 PËR MIRATIMIN e kërkesës së OSHEE sh.a. për kryerjen e investimit në ndërtimin e N/Stacionit 110/35/10 në Çorovode me fuqi të instaluar 25 MVA

VENDIM Nr. 79 Datë 09.09.2014PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “AYEN AS ENERGJI ” SH.A NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 80 Datë 16.09.2014 PËR Licensimin e shoqërisë “PTA” shpk, në aktivitetin e TregËtimit të Energjisë Elektrike për një afat 5 vjeÇar

VENDIM Nr. 81 Datë 16.09.2014 PËR Licensimin e shoqërisë “Albanian General Electricity” sh.A në aktivitetin e Tregtimit të Energjisë Elektrike për një afat 5 vjecar.

VENDIM Nr. 82 Datë 16.09.2014 PËR Licensimin e shoqërisë “Antix” sh.p.k, në aktivitetin e TregËtimit të Energjisë Elektrike për një afat 5 vjeÇar

VENDIM Nr. 83 Datë 16.09.2014 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “AYEN AS ENERGJI” SH.P.KNË AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TË KUALIFIKUAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE  

VENDIM Nr. 84 Datë 16.09.2014 PËR Rinovimin e licensës së shoqërisë “GSA” sh.p.k., në aktivitetin e Furnizuesit të Kualifikuar të Energjisë Elektrike, miratuar me Vendimin e Bordit të Komisionerëve Nr.102, datë 21.12.2009

VENDIM Nr. 85 Datë 16.09.2014 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE TË LIÇENSIMIT TË SHOQËRISË “A&A GROUP ” sh.p.k. NË AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TË KUALIFIKUAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr 86 datë 29.09.2014 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE TË LICENSIMIT TE SHOQERISE shoqërisë “EFT ALBANIA” sh.p.k., në aktivitetin e Tregtimit të Energjisë Elektrike

VENDIM Nr. 87 Datë 29.09.2014 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE TË LIÇENSIMIT TË SHOQËRISË “EFT ALBANIA”SH.P.K. NË AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TË KUALIFIKUAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 88 Datë 29.09.2014 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “UKKO” sh.a. NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE nga Impiante Fotovoltaike.

VENDIM Nr. 89 Datë 03.10.2014 Mbi miratimin e kërkesës për dhënien e autorizimit për nënshkrimin e marrëveshjeve në kuadër të sigurimit të kredisë nga Banka Botërore për projektin për rimëkëmbjen e sektorit të energjisë elektrike

VENDIM Nr.90 Datë 06.10.2014 MBI MIRATIMIN E TRANSFERIMIT TË AKSIONEVE TË SHOQËRISË OSHEE SH.A. (NJOHUR MË PARË SI CEZ SHPËRNDARJE SH.A), NGA SHOQËRIA CEZ A.S TEK MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK, TREGTISË DHE SIPËRMARRJES

VENDIM Nr. 91 Datë 06.10.2014 Per fillimin e procedurave per percaktimin e tarifes se transmetimit te energjise elektrike per OST sha. per vitin 2015.

VENDIM Nr. 92 Datë 06.10.2014 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “SA’GA-MAT” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE nga Hec-et “German 1”, “German 2”, “German 3” dhe “German 4”, me fuqi totale 4.98 MW

VENDIM Nr. 93 Datë 0610.2014 PËR KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES TË SHOQËRISE SA’GA-MAT” shpk NGA Hec-et “German 1”, “German 2”, “German 3” dhe “German 4” me fuqi totale 4.98 MW

VENDIM Nr. 94 Datë 06.10.2014 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “Komp.Energji” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE nga Hec-et “Hurdhas 1”, “Hurdhas 2” dhe “Hurdhas 3” me fuqi totale 4.21 MW

VENDIM Nr. 95 Datë 06. 10.2014 PËR KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES TË SHOQËRISE KOMP.ENERGJI” shpk NGA Hec-et Hurdhas 1”, “Hurdhas 2” dhe “Hurdhas 3” me fuqi totale 4.21 MW

VENDIM Nr.96 Date 27.10.2014 PER LICENSIMIN E SHOQERISE OPERATORI I SHPERNDARJES TE ENERGJISE ELEKTRIKE SH.A NE AKTIVITETIN E SHPERNDARJES TE ENERGJISE ELEKTRIKE

VENDIM Nr.97 Date 27.10.2014 PER LICENSIMIN E SHOQERISE OPERATORI I SHPERNDARJES TE ENERGJISE ELEKTRIKE SH.A NE AKTIVITETIN E FURNIZUESIT PUBLIK ME PAKICE TE ENERGJISE ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 98 Date 27.10.2014 PER PËRFUNDIMIN E ADMINISTRIMIT TE PËRKOHSHËM TE SHOQËRISË OPERATORI I SISTEMIT TE SHPËRNDARJES SE ENERGJISË ELEKTRIKE SH.A (OSHEE)

VENDIM Nr. 99 Datë 07.11.2014 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS SË

PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA KESH SH.A. PËR VITIN 2015

VENDIM Nr. 100 Datë 07.11.2014 FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS SË

ENERGJISË ELEKTRIKE PËR FURNIZUESIN PUBLIK ME SHUMICË (KESH sh.a.) PËR VITIN 2015

VENDIM Nr. 101 Datë 07.11.2014 PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “UKKO” SH.A., NE AKTIVITETIN E PRODHIMIT TE ENERGJISE ELEKTRIKE NGA IMPIANTE FOTOVOLTAIKE ME FUQI 1 MW

VENDIM Nr. 102 Datë 07.11.2014 PËR LICENSIMIN E SHOQERISE “KOMP.ENERGJI” SH.P.K., NEAKTIVITETIN E TREGETIMIT TE ENERGJISE ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 103 Datë 07.11.2014 PËR LICENSIMIN E SHOQERISE “SA’GA-MAT” SH.P.K., NE AKTIVITETIN E TREGETIMIT TE ENERGJISE ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 104 Datë 07.11. 2014 PËR LICENSIMIN E SHOQERISE “EMIKEL” SH.P.K., NE AKTIVITETIN E TREGETIMIT TE ENERGJISE ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 105 Datë 07.11.2014 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “LE TRADING ALBANIA ” SH.P.K. NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 106 Datë 07.11.2014 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “AXPO ALBANIA” SH.A. NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 107 Datë 07.11. 2014 FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR RINOVIMIN E LICENSËS SË SHOQËRISË “AXPO ALBANIA” SH.A. NË AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TË KUALIFIKUAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE NR.102, DATË 21.12.2009

VENDIM Nr. 108 Datë 14.11.2014 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “EFT ALBANIA” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 109 Datë 14.11. 2014 LICENSIMIN E SHOQËRISË “EFT ALBANIA” SH.P.K. NË AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TË KUALIFIKUAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE 

VENDIM Nr. 110 Datë 18.11.2014 FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS PËR AKTIVITETIN E SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR VITIN 2015
 
VENDIM Nr. 111 Datë 18.11.2014 FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS PËR AKTIVITETIN E FURNIZIMIT ME PAKICË TË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR VITIN 2015

VENDIM Nr. 112 Datë 19.11.2014 PËR fillimin e procedurave per shqyrtimin e kerkeses per Miratimin e planit te Investimeve 2015 per OST sh.a.

VENDIM Nr. 113 Datë 19.11.2014 PËR fillimin e procedurave per shqyrtimin e kerkeses per Miratimin e planit te Investimeve 2015 per KESH sh.a.

VENDIM Nr. 114 Datë 19.11.2014 PËR fillimin e procedurave per shqyrtimin e kerkeses per Miratimin e planit te Investimeve 2015 per OSHEE sh.a.

VENDIM Nr.115 Datë.  01.12..2014 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE TË LICENSIMIT TË SHOQËRISË “POWER ELEKTRIK SLLABINJE” SH.P.KNË AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TË KUALIFIKUAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr.116  Datë. 01.12.2014 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE tË Licensimit tË shoqërisë “HIDROPOWER ELEKTRIK” sh.p.k., në aktivitetin e TregËtimit të Energjisë Elektrike

VENDIM Nr.117  Datë. 01.12..2014 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE TË LICENSIMIT TË SHOQËRISË “HIDROPOWER ELEKTRIK” SH.P.KNË AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TË KUALIFIKUAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr.118  Datë. 01.12.2014 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE tË Licensimit tË shoqërisë “POWER ELEKTRIK SLLABINJE” sh.p.k., në aktivitetin e TregËtimit të Energjisë Elektrike

VENDIM Nr 119 Datë. 01.12. 2014 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE tË Licensimit tË shoqërisë “NOA ENERGY TRADE” sh.p.k., në aktivitetin e TregËtimit të Energjisë Elektrike 

VENDIM  Nr.120 Datë. 01.12.2014 R FILLIMIN E PROÇEDURAVE TË LIÇENSIMIT TË SHOQËRISË NOA ENERGY TRADE”SH.P.K. NË AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TË KUALIFIKUAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE  

VENDIM  Nr.121 Datë.  01.12.2014 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË FATLUM” sh.p.k NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE nga Hec “Perrollaj”

VENDIM Nr.122  Datë. 01.12. 2014 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE tË Licensimit tË shoqërisë “FATLUM” sh.p.k., në aktivitetin e TregËtimit të Energjisë Elektrike

VENDIM  Nr. 123 Datë.  01.12.2014 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES TE SHOQËRISË “FATLUM” sh.p.k  PER Hec  “Perrollaj”  si burim i rinovueshem energjie

VENDIM Nr.124 Datë. 01.12.2014 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË DRAGOBIA ENERGY” sh.p.k NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE nga Hec-et “Ceremi” dhe “Dragobia”

VENDIM Nr.125 Datë. 01.12.2014 R FILLIMIN E PROÇEDURAVE TË LIÇENSIMIT TË SHOQËRISË DRAGOBIA ENERGY”SH.P.K. NË AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TË KUALIFIKUAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr 126 Datë. 01.12. 2014 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE tË Licensimit tË shoqërisë “FUTURE ENERGY AL” sh.p.k., në aktivitetin e TregËtimit të Energjisë Elektrike

VENDIM  Nr.127  Datë. 01.12.2014 R  FILLIMIN E PROÇEDURAVE TË LIÇENSIMIT TË SHOQËRISË FUTURE ENERGY AL ”SH.P.K. NË AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TË KUALIFIKUAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr.128 Date. 01.12.2014 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË AXPO ALBANIA” sh.a., NË AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr 129 datë 03.12.2014 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE tË Licensimit tË shoqërisë “DRAGOBIA ENERGY ” sh.p.k., në aktivitetin e TregËtimit të Energjisë Elektrike

VENDIM  Nr. 130 Datë 03.12.2014 MBI PROÇEDURAT PËR  BLERJEN E ENERGJISË  ELEKTRIKE PËR MBULIMIN  E  HUMBJEVE NE  SISTEMIN  E SHPËRNDARJES NGA OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE  SH.A (OSSHE SH.A)VENDIM Nr.131  Datë 24 .12.2014 PËR RINOVIMIN E LIÇENSËS SË SHOQËRISË “AXPO ALBANIA” SH.A. NË AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TË KUALIFIKUAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

 VENDIMNr.131  Datë 24 .12.2014 PËR RINOVIMIN E LIÇENSËS SË SHOQËRISË “AXPO ALBANIA” SH.A. NË AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TË KUALIFIKUAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE  

VENDIM Nr.132    Datë  24.12.2014 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “ ANIO OIL& GAS ” SH.A. NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË GAZIT NATYROR

VENDIM Nr. 133 Datë 24.12.2014 PËR LIÇENSIMIN E shoqërisë “Le Trading Albania ” sh.p.k. në aktivitetin e Tregtimit të Energjisë Elektrike

VENDIM  Nr. 134 Datë 24.12.2014 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “A&A GROUP ” SH.P.K NË AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TË KUALIFIKUAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr.135 , Datë 24.12.2014 MBI  SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E “ENERGY REGULATOR’S JOINT OPINION ON TAP AG’S REQUEST FOR A PROLONGATION OF THE VALIDITY PERIOD OF THE EXEMPTION DECISION” / “OPINIONI I PERBASHKET I RREGULLATOREVE TE ENERGJISE MBI KERKESEN E TAP AG PER SHTYRJE TE PERIUDHES SE VLEFSHMERISE TE VENDIMIT TE PERJASHTIMIT”

VENDIM Nr. 136 Datë 26.12.2014 Per Miratimin e planit tË Investimeve TË KESH sh.a. PËR VITIN 2015

VENDIM Nr. 137 Datë 26.12.2014 për Miratimin e planit të Investimeve  të OST sh.a. për  vitin 2015

VENDIM Nr.  138 Datë 26.12.2014 Për miratimin e Planit të Investimeve të OSHEE sh.a. për vitin 2015

VENDIM Nr. 139 Datë 26.12.2014 PËRPËRCAKTIMIN E TARIFËS SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA KESH SH.A. PËR VITIN 2015

VENDIM Nr. 140 Datë 26.12.2014 PËR  PËRCAKTIMIN E TARIFËS SË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR FURNIZUESIN PUBLIK ME SHUMICË PËR VITIN 2015

VENDIM Nr. 141  Datë 26.12.2014 PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS PËR SHËRBIMET NDIHMËSE  TË KESH SH.A.  PËR VITIN 2015

VENDIM Nr. 143 Datë 26.12.2014 PËR  RISHIKIMIN  E ÇMIMIT UNIK TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR TË LICENSUARIT PËR PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HIDROCENTRALET EKZISTUESE ME FUQI TË INSTALUAR DERI NË 15 MW,  PËR VITET 2013 DHE 2014 

VENDIM Nr. 144  Datë 26.12.2014 PËR RISHIKIMIN E ÇMIMIT UNIK TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR TË LIÇENSUARIT PËR PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HIDROCENTRALET E RINJ ME FUQI TË INSTALUAR DERI NË 15 MW PËR VITET 2013 dhe 2014

VENDIM Nr. 145  Datë 26.12.2014 PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS TË TRANSMETIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA OST SH.A PËR VITIN 2015

VENDIM Nr. 146 Datë 26.12.2014 PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS TË SHËRBIMIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR VITIN 2015  ne nivelin e tensionit 35 kV

VENDIM Nr. 147 Datë 26.12.2014 PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS MESATARE TË SHËRBIMIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR VITIN 2015

VENDIM Nr. 148  Datë 26.12.2014 PËR  PËRCAKTIMIN E ÇMIMEVE TË SHITJES ME PAKICË TË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR KONSUMATORËT TARIFORË PËR VITIN 2015

VENDIM Nr. 149  Datë  29.12.2014 MBI FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISE “UJSJELLËS KANALIZIME TIRANË” SH.A. PËR TRANSFERIMIN E LIÇENSËS SË PRODHIMIT TË ENERGJISE ELEKTRIKE NGA SHOQERIA “UJSJELLËS KANALIZIME TIRANË” SH.A. TEK SHOQERIA “Hec Lanabregas” sh.a.

VENDIM Nr 150 datë 29.12.2014 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE tË Licensimit tË shoqërisë “ALBANIAN ENERGY SUPPLIER” sh.p.k., në aktivitetin e TregËtimit të Energjisë Elektrike 

VENDIM Nr.151 Datë. 29.12.2014 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE TË LIÇENSIMIT TË SHOQËRISË “ALBANIAN ENERGY SUPPLIER”SH.P.K. NË AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TË KUALIFIKUAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE 

 VENDIM Nr.152 Datë. 29.12.2014 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “AYEN AS ENERGJI sh.a.”  NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE nga Hec-et “Gojan”, “Gjegjan”, “Peshqesh” dhe “Fangu”

  VENDIM Nr 153 datë 29.12.2014 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE tË Licensimit tË shoqërisë “DEVOLL HIDROPOWER” sh.a., në aktivitetin e TregËtimit të Energjisë Elektrike

VENDIM Nr.154 Datë. 29.12.2014 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE TË LIÇENSIMIT TË SHOQËRISË “Devoll Hidropower” SH.A. NË AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TË KUALIFIKUAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE

 VENDIM Nr 155 datë 29.12.2014 PËR MIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË RREGULLAT E TREGUT SHQIPTAR TË ENERgJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr.  156 Datë 01.12.2014 Mbi miratimin e Rregullave te Ankandit te Zyres se Koordinuar te Ankandeve per Evropen Juglindore (SEE CAO)

 VENDIM Nr. 157  Datë  29.12.2014 MBI FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISE “UJSJELLËS KANALIZIME TIRANË” SH.A. PËR TRANSFERIMIN E LIÇENSËS SË TREGTIMIT TË ENERGJISE ELEKTRIKE NGA SHOQERIA “UJSJELLËS KANALIZIME TIRANË” SH.A. TEK SHOQERIA “Hec  Lanabregas” sh.a.

 

 

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese