Viti 2020

RREGJISTRI I VENDIMEVE TE ERE-S 2020

VENDIM Nr. 01, Datë 10.01.2020 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN DHJETOR 2019.

VENDIM Nr. 2, Datë 10.01.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E APLIKIMIT TE FSHU SH.A.
PËR PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES ME PAKICË PËR KLIENTËT QË SHËRBEHEN NGA FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL PËR VITIN 2020 DHE SHQYRTIMIN E APLIKIMIT TË OPERATORIT TË SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR PËRCAKTIMIN E TARIFAVE SIPAS NIVELIT TË TENSIONIT PËR VITIN 2020.

VENDIM Nr. 04, Datë 10.01.2020 MBI MOSFILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “NOA ENERGY TRADE” NR. 263, SERIA FK15, NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR. 8, DATË 02.02.2015.

VENDIM Nr. 05, Datë 10.01.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “GSA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË GAZIT NATYROR.

VENDIM Nr. 06, Datë 10.01.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “GSA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË GAZIT NATYROR.

VENDIM Nr. 7, Datë  16.01.2020 MBI MIRATIMIN E ÇMIMIT VJETOR TË BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE QË DO T’U PAGUHET PRODHUESVE EKZISTUES ME PËRPARËSI PËR VITIN 2020

VENDIM Nr. 8, datë 16.01.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURË PËR MIRATIMIN E “KONTRATËS TIP PËR SHITBLERJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE NDËRMJET SHOQËRISË SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE/KESH SH.A, AKSIONET E SË CILËS KONTROLLOHEN PLOTËSISHT OSE PJESËRISHT NGA SHTETI DHE FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL/FSHU SHA PËR FURNIZIMIN E KLIENTËVE FUNDORË”

VENDIM Nr. 9, Datë 16.01.2020 MBI IDENTIFIKIMIN DHE TRAJTIMIN SI KONFIDENCIAL TË DOKUMENTACIONIT TË DEPOZITUAR NGA SHOQËRIA“WONDER” SH.P.K.  SI PJESË E APLIKIMIT PËR TRANSFERIMIN E KOMPETENCAVE TË MENAXHIMIT DHE OPERIMIT TË KONCESIONIT HEC “SASAJ”.

VENDIM Nr. 11, Datë 23.01.2020 MBI KËRKESËN E SHOQATËS SHQIPTARE TË FURNIZUESVE TË ENERGJISË ELEKTRIKE (AAES) PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE NR. 214, DATË 20.12.2019, PËR NJË NDRYSHIM NË "RREGULLOREN PËR PROCEDURAT E BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR MBULIMIN E HUMBJEVE NË RRJETET E SHPËRNDARJES DHE TË TRANSMETIMIT DHE PËR BLERJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE PËR TË SIGURUAR PËRMBUSHJEN E DETYRIMEVE TË SHËRBIMIT PUBLIK”.

VENDIM Nr.12, Datë 23.01.2020 MBI DISA NDRYSHIME NË KONTRATËN E SHITBLERJES SË ENERGJISË  ELEKTRIKE MES SHOQËRISË SË NGARKUAR ME DETYRIMIN E SHËRBIMIT PUBLIK PËR BLERJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE TË PRODHUAR NGA PRODHUESIT ME PËRPARËSI

VENDIM Nr. 13, Datë 23.01.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “ALBPETROL” SH.A., PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË GAZIT NATYROR

VENDIM Nr. 14, Datë 23.01.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MODIFIKIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “HEC BISHNICA 1,2” SH.P.K., NR. 95, SERIA PV10K, DHËNË ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR. 23, DATË 23.03.2010, PËR PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 15, datë 23.01.2020 MBI FILLIMIN E  PROCEDURËS  PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ERA HYDRO” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “STRORI” ME KAPACITET TË INSTALUAR 2000 KW.

VENDIM Nr. 16, Datë 23.01.2020 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “DIEZELA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “LJUSA” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1980 KW

VENDIM Nr. 17, Datë 31.01.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ALBANIAN ENERGY SUPPLIER” SH.P.K., NR. 277, SERIA FK15, NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR. 38, DATË 18.03.2015

VENDIM Nr. 18, Datë 31.01.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ALBANIAN ENERGY SUPPLIER” SH.P.K., NR. 276, SERIA T15, NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR. 37, DATË 18.03.2015

VENDIM Nr. 19, Datë 31.01.2020 MBI SHTYRJEN E AFATIT TË KRYERJES SË MONITORIMEVE PRANË SHOQËRIVE TË LICENCUARA NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALET EOLIKE

VENDIM Nr. 20, Datë 31.01.2020 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE TË PRODHUAR NGA BURIMET E VOGLA TË RINOVUESHME NGA DIELLI ME FUQI TË INSTALUAR DERI NË 2MW PËR VITIN 2019

VENDIM Nr. 21, Datë 31.01.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR  SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SEKRETARIATIT TË ENERGJISË NË LIDHJE ME SHTIMIN E SHTOJCËS “E” NË RREGULLAT E PËRKOHSHME PËR MEKANIZMIN BALANCUES TË ENERGJISË ELEKTRIKE TË MIRATUARA ME VENDIMIN E BORDIT NR. 193, DATË 24.11.2017

VENDIM Nr. 23, Datë 10.02.2020 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN JANAR 2020.

VENDIM Nr. 24, datë 10.02.2020 MBI PROCEDURËN E SHITJES SË TEPRICAVE TË ENERGJISË ELEKTRIKE NË TREG TË PARREGULLUAR NGA FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË FTL SH.A,

VENDIM Nr. 25, Datë  10.02.2020 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “SA’GA MAT” SH.P.K., PËR LËNIEN PENG TË ASETEVE TË LUAJTSHME TË ARDHSHME APO TË TASHME DHE VENDOSJEN E HIPOTEKËS MBI ASETET E PALUAJTSHME QË DO TI PËRKASIN HEC–VE “GERMAN 1” DHE “GERMAN 2”, NË FAVOR TË BANKËS “INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA” SH.A., PËR EFEKT TË DHËNIES SË KREDISË PËR  FINANCIMIN E NDËRTIMIT TË VEPRAVE HIDROENERGJITIKE “GERMAN 1” DHE “GERMAN 2”.

VENDIM Nr. 26, Datë 10.02.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “GEGA-G” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “PREVALL” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1750 KW.

VENDIM Nr. 27, Datë  10.02.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “GEGA-G” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 28, Datë  10.02.2020 MBI APLIKIMIN E SHOQËRISË “KROI MBRET ENERGJI” SH.P.K., PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HECET: “BACKA 1” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1600 KW, HEC “BACKA 2” ME KAPACITET TË INSTALUAR 4000 KW, HEC “BACKA A” ME KAPACITET TË INSTALUAR 500 KW, HEC “BACKA B”, ME KAPACITET TË INSTALUAR  500 KW, HEC “BACKA C” ME KAPACITET TË INSTALUAR 720 KW, ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 7320 KW.

VENDIM Nr. 29, datë 10.02.2020 MBI REZULTATET E MONITORIMIT TË KRYER PRANË OST SH.A. ME QËLLIM VERIFIKIMIN E ZBATIMIT TË PLANIT TË INVESTIMEVE TË OST SHA PËR VITET 2017 DHE 2018.

VENDIM Nr. 30, datë 21.02.2020 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “KASTRATI ENERGY” SH.P.K. PËR DHËNIEN E AUTORIZIMIT NGA ANA E ERE-S PËR SHITJEN E 80 % TË KUOTAVE TË KAPITALIT

VENDIM Nr. 31, datë 21.02.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “NOA ENERGY TRADE” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 32, datë 21.02.2020 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “REJ ENERGY” SH.P.K., PËR MODIFIKIMIN E LICENCËS ME NR. 177, SERIA PV12K, PËR “PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE” NGA HEC-ET “CERMENICA 1”, “CERMENICA 2” DHE “CERMENICA 3”, ME FUQI TOTALE TË INSTALUAR 3,88 MW, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 120 DATË 29.08.2012

VENDIM Nr. 33, datë 21.02.2020 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “BESTA” SH.P.K., PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK  “KUCOVA 2” ME KAPACITET TË INSTALUAR 2 MW

VENDIM Nr. 34, datë 10.02.2020 MBI MODIFIKIMIN E ANEKSIT TË LICENCËS SË SHOQËRISË “HEC-I BISHNICA 1,2” SH.P.K., NR. 95, SERIA PV10K, DHËNË ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR.23, DATË 23.03.2010, PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “HEC-i BISHNICA 1,2” SH.P.K.

VENDIM Nr. 37, Datë  27.02.2020 MBI VENDIMIN E ERE NR. 10, DATË 20.01.2020 “MBI KËRKESËN PËR MOS LICENCIMIN E SHOQËRISË MP-HEC SH.P.K NGA ERE DHE KËRKESËN PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT TË ERE-S NR. 187, DATË 25.11.2019, PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “MP-HEC” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “NIÇË”

VENDIM Nr. 38,  Datë 27.02.2020 MBI MIRATIMIN E “METODOLOGJISË SË PËRCAKTIMIT TË TARIFËS SË SHITJES SË GAZIT NATYROR NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT”.

VENDIM Nr.39, Datë 06.03.2020 MBI MIRATIMIN E AMENDIMIT TË KONTRATËS ME NR. KESH/NR.6651 PROT, DHE OST/NR.8859 PROT, DATË 31/12/2018, LIDHUR NDËRMJET OST SH.A DHE KESH SH.A, "PËR SIGURIMIN E SHËRBIMIT TË BALANCIMIT, KAPACITETIT REZERVË DHE ENERGJISË BALANCUESE"

VENDIM Nr. 40, Datë  06.03.2020 MBI MIRATIMIN E RREGULLORES SË KËRKESAVE DHE PROCEDURAVE PËR PËRCAKTIMIN E OPERATORIT TË EMËRUAR TË TREGUT TË ENERGJISË ELEKTRIKE (NEMO) SI DHE ROLET E PËRGJEGJËSITË E NEMO DHE OPERATORËVE TË SISTEMIT TË TRANSMETIMIT TË ENERGJISË NË TREGUN E BASHKUAR.

VENDIM Nr. 41, Datë  06.03.2020 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “KROI MBRET ENERGJI” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HECET: “BACKA 1” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1600 kW, HEC “BACKA 2” ME KAPACITET TË INSTALUAR 4000 kW, HEC “BACKA A” ME KAPACITET TË INSTALUAR 500 kW, HEC “BACKA B”, ME KAPACITET TË INSTALUAR  500 kW, HEC “BACKA C” ME KAPACITET TË INSTALUAR 720 kW, ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 7320 kW.

VENDIM Nr. 42, Datë  06.03.2020 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË ELECTRAL BATRA HPP SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “SELITA” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1798  KW, HEC “FRANKTHI” 2129 KW DHE HEC “BATRA” 2411 KW, ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 6338 KW.

VENDIM Nr. 43, Datë  06.03.2020 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ALBGAZ” SH.A. PËR SHTYRJE TË AFATIT TË VENDIMARRJES FINALE TË BORDIT TË ERE

VENDIM Nr.44 Datë  18.03.2020 MBI DISA NDRYSHIME NË MARRËVESHJEN PËR SIGURIMIN E SHËRBIMIT TË SHPËRNDARJES TË ENERGJISË ELEKTRIKE NDËRMJET OPERATORIT TË SHPËRNDARJES TË ENERGJISË ELEKTRIKE (OSHEE) SH.A. DHE FURNIZUESIT.

VENDIM Nr.45, Datë  18.03.2020 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ALBANIAN ENERGY SUPPLIER” SH.P.K., NR. 276, SERIA T15, NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR. 37, DATË 18.03.2015.

VENDIM Nr. 46, datë 18.03.2020 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ALBANIAN ENERGY SUPPLIER” SH.P.K., NR. 277, SERIA FK15, NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR. 38, DATË 18.03.2015.

VENDIM Nr. 47, Datë 20.03.2020 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN SHKURT 2020.

VENDIM Nr. 48, Datë  24.03.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “SOLARIS POWER” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, PËR NJË AFAT 5-VJEÇAR.

VENDIM Nr. 49, Datë  24.03.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “GREEN ENERGY TRADING ALBANIA” SH.P.K., NR. 286, SERIA T15, NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR. 59, DATË 23.04.2015.

VENDIM Nr. 50, datë 24.03.2020 MBI SHTYRJEN E AFATIT TË VENDIMMARRJES SË BORDIT TË ERE, PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË ERA HYDRO SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 51, Datë 26.03.2020 MBI DISA NDRYSHIME TË PËRKOHËSHME NË PROCEDURAT E LICENCIMIT NË USHTRIMIN E VEPRIMTARIVE NË SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE DHE GAZIT NATYROR NË KUADËR TË MASAVE PAS SHFAQJES SË VIRUSIT COVID-19 DHE SHPALLJES SË GJËNDJES SË FATKEQËSISË NATYRORE NË VENDIN TONË.

VENDIM Nr. 52, Datë  26.03.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ALPIQ ENERGY ALBANIA” SH.P.K., NR. 290, SERIA T15, NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S, NR. 72, DATË 13.05.2015.

VENDIM Nr. 53, Datë  26.03.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ALPIQ ENERGY ALBANIA” SH.P.K., NR. 291, SERIA FK15, NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S, NR. 73, DATË 13.05.2015.

VENDIM Nr. 54, Datë  26.03.2020 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S, NR. 141, DATË 24.09.2019 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “AYEN AS ENERGJI” SH.A., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 55, Datë  26.03.2020 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S,  NR. 142, DATË 24.09.2019, PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “AYEN AS ENERGJI” SH.A., NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 56, Datë  26.03.2020 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S,  NR. 228, DATË   26.10.2018, PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “OSOJA HPP” SH.P.K, NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKRIKE NGA HEC “OSOJE” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1952 KW NË ZONËN E MOGLICËS –KORÇË (LUMI OSOJË)

VENDIM Nr.57, Datë  26.03.2020 MBI NJË NDRYSHIM NË  VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 72, DATË 10.05.2019, “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “SMART WATT” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK, ME KAPACITET TË INSTALUAR 2 MW, NË ZONËN SHEQ MARINAS, NJËSIA ADMINISTRATIVE TOPOJË BASHKIA FIER”.

VENDIM Nr. 58 Datë 26.03.2020 MBI PËRCAKTIMIN E MËNYRËS SË FATURIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, GJATË PERIUDHËS SË ZBATIMIT TË AKTIT NORMATIV TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE NR.8, DATE, 24.03.2020 “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË AKTIN NORMATIV NR.3, DATË 15.03.2020, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MARRJEN E MASAVE TË VECANTA ADMINISTRATIVE GJATË KOHËZGJATJES SË PERIUDHËS SË INFEKSIONIT TË SHKAKTUAR NGA COVID – 19”, TË NDRYSHUAR SI DHE VKM NR.243, DATË 24.03.2020 “PËR SHPALLJEN E FATKEQËSISË NATYRORE”

VENDIM Nr. 60, Datë 08.04.2020 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN MARS 2020.

VENDIM Nr.61, Datë  08.04.2020 MBI REFUZIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “NOA ENERGY TRADE” SH.P.K., PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 62, Datë  08.04.2020 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “ERA HYDRO” SH.P.K.NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “STRORI” ME KAPACITET TË INSTALUAR 2000 KW.

VENDIM Nr. 63, Datë  08.04.2020 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “GEGA-G” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “PREVALLI” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1750 KW.

VENDIM Nr. 64, Datë  08.04.2020 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “GEGA-G” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 65, Datë  08.04.2020 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ALBPETROL” SH.A. PËR SHTYRJE TË AFATIT TË PËRFUNDIMIT TË PROCEDURËS SË SHYRTIMIT TË KËRKESËS PËR LICENCIM NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TË GAZIT NATYROR TË SHOQËRISË “ALBPETROL” SH.A.

VENDIM Nr. 66, datë 08.04.2020 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE NR.24. DATË 10.02.2020, “MBI PROCEDURËN E SHITJES SË TEPRICAVE TË ENERGJISË ELEKTRIKE NË TREG TË PARREGULLUAR NGA FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË FTL SH.A

VENDIM Nr. 67, Datë 08.04.2020 MBI PEZULLIMIN E PROCEDURAVE PËR SHQYRTIMIN E APLIKIMIT TË FSHU SH.A. PËR PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES ME PAKICË PËR KLIENTËT QË SHËRBEHEN NGA FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL PËR VITIN 2020 DHE SHQYRTIMIN E APLIKIMIT TË OPERATORIT TË SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR PËRCAKTIMIN E TARIFAVE SIPAS NIVELIT TË TENSIONIT PËR VITIN 2020.

VENDIM Nr. 68, Datë 22.04.2020 MBI MIRATIMIN E “KODIT TË RRJETIT TË TRANSMETIMIT TË GAZIT NATYROR”.

VENDIM Nr. 69, Datë  22.04.2020 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “GSA” SH.P.K., PËR ZGJATJE TË AFATIT TË PËRFUNDIMIT TË PROCEDURËS SË SHQYRTIMIT TË KËRKESËS PËR LICENCIM NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TË GAZIT NATYROR.

VENDIM Nr. 70, Datë  22.04.2020 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “GSA” SH.P.K., PËR ZGJATJE TË AFATIT TË PËRFUNDIMIT TË PROCEDURËS SË SHYRTIMIT TË KËRKESËS PËR LICENCIM NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË GAZIT NATYROR.

VENDIM Nr. 71, Datë  22.04.2020 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “KALISI HYDROPOWER” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-ET “VELESHICA 1” ME KAPACITET TË INSTALUAR 5801 KW DHE “VELESHICA 2”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 8116 KW, ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 13917 KW.

VENDIM Nr. 72, Datë  22.04.2020 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “GREEN ENERGY TRADING ALBANIA” SH.P.K., NR. 286, SERIA T15, NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË EKEKTRIKE, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË    ERE-S NR. 59, DATË 23.04.2015.

VENDIM Nr. 73, datë 22.04.2020 MBI MIRATIMIN E KONTRATËS TIP PËR SHITBLERJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE NDËRMJET SHOQËRISË SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, AKSIONET E SË CILËS KONTROLLOHEN PLOTËSISHT OSE PJESËRISHT NGA SHTETI DHE FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL PËR FURNIZIMIN E KLIENTËVE FUNDORË.

VENDIM Nr. 74, datë 22.04.2020 MBI DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE NR. 187, DATË 25.11.2019 “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “MP-HEC” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “NIÇË” ME KAPACITET TË INSTALUAR 2270 KW.

VENDIM Nr. 75 , Datë  22.04.2020 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “SPAHIU GJANÇ” SH.P.K. PËR DHËNIEN E AUTORIZIMIT NGA ANA E ERE-S PËR LËNIEN PENG TË KUOTAVE

VENDIM Nr. 76, Datë  22.04.2020 MBI KËRKESËN E ZYRTARIT TË PAJTUESHMËRISË TË OST SH.A.
PËR SHTYRJEN E AFATIT TË DORËZIMIT TË RAPORTIT VJETOR TË PAJTUESHMËRISË SË OPERATORIT TË SISTEMIT TË TRANSMETIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 77, Datë  22.04.2020 MBI KËRKESËN E ZYRTARIT TË PËRPUTHSHMËRISË SË ALBGAZ  SH.A.PËR SHTYRJEN E AFATIT TË DORËZIMIT TË RAPORTIT VJETOR TË PËRPUTHSHMËRISË SË OPERATORIT TË SISTEMIT TË TRANSMETIMIT TË GAZIT NATYROR

VENDIM Nr.80 , Datë  04.05.2020 “MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ALPIQ ENERGY ALBANIA” SH.P.K, NR. 291, SERIA FK15, NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S, NR. 73, DATË 13.05.2015”

VENDIM Nr. 81 , Datë  04.05.2020 “MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ALPIQ ENERGY ALBANIA” SH.P.K, NR. 290, SERIA T15, NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S, NR. 72, DATË 13.05.2015”.

VENDIM Nr. 82 , Datë  04.05.2020 “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “POWERCOMM” SH.P.K, NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE”

VENDIM Nr. 83, datë.04.05.2020 “MBI SHTYRJEN E AFATIT TË KRYERJES SË MONITORIMEVE PRANË SHOQËRIVE TË LICENCUARA NË VEPRITMARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALET EOLIKE”.

VENDIM Nr. 84 Datë, 12.05.2020 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN PRILL 2020.

VENDIM Nr.85, Datë  12.05.2020 MBI MIRATIMIN E KRITEREVE PËR TË VENDOSUR DEROGIME  PËR MODULET GJENERUESE TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 86 , Datë  12.05.2020 MBI REFUZIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË“SOLARIS POWER” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr.87, Datë 19.05.2020 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “FAVINA 1” SHPK,PËR MODIFIKIMIN  E LICENCËS ME NR. 402, SERIA P18, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 83, DATË 06.04.2018, PËR PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “VOSKOPOJË”,  ME KAPACITET TË INSTALUAR 1970 KW.

VENDIM Nr. 88, Datë 19.05.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR  KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT DHE PAJISJEN ME ÇERTIFIKATË TË GARANCISË SË ORIGJINËS PËR IMPIANTIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE HEC “BANJË”, TË SHOQËRISË “DEVOLL HYDROPOWER” SHA

VENDIM Nr. 89, Datë 22.05.2020 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “MP-HEC” SHPK,  PËR RISHIKIMIN  E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S,  NR. 74, DATË 22.04.2020 “MBI DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S  NR. 187, DATË 25.11.2019 “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “MP-HEC” SHPK, NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “NIÇË” ME KAPACITET TË INSTALUAR 2270”

VENDIM Nr. 90, Datë  22.05.2020 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “WENERG” SHA, PËR BARRËSIM TË ASETEVE TË LUAJTSHME (MAKINERI DHE PAJISJE) NË FAVOR TË BANKËS “OTP ALBANIA” SHA, PËR EFEKT TË RISTRUKTURIMIT TË KREDISË PËR FONDET E PËRDORURA,  ME QËLLIM FINANCIMIN E NDËRTIMIT TË HEC-IT “DARDHA 1”.

VENDIM Nr.91, Datë  02.06.2020 “MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE TË NISUR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 87, DATË 19.05.2020, “PËR FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MODIFIKIMIN E LICENCËS NR. 402, SERIA P18, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 83, DATË 06.04.2018, “PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “FAVINA 1” SHPKNË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “VOSKOPOJË” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1970 KW”.

VENDIM Nr. 92, Datë, 02.06.2020 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “POWERCOMM” SHPK, NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 93, Datë  08.06.2020 “MBI KËRKESËN E SHOQËRISË FSHU SHA  PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT TË ERE NR. 73/2020, MBI MIRATIMIN E “KONTRATËS TIP PËR SHITBLERJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE NDËRMJET SHOQËRISË SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE AKSIONET E SË CILËS KONTROLLOHEN PLOTËSISHT OSE PJESËRISHT NGA SHTETI DHE FURNIZUESIT TË SHËRBIMIT UNIVERSAL/FSHU PËR FURNIZIMIN E KLIENTËVE FUNDORË”.

VENDIM Nr. 94, Datë 08.06.2020 “MBI ÇMIMIN E APLIKUESHËM PËR PRODHUESIT EKZISTUES ME PËRPARËSI PËR VITIN 2020, NË ZBATIM TË NDRYSHIMEVE TË MIRATUARA ME VKM NR. 396, DATË 13.05.2020”.

VENDIM Nr. 95, Datë  08.06.2020 “MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN MAJ 2020”.

VENDIM Nr. 96, Datë  08.06.2020 “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “MOBIGAS ALBA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË GAZIT NATYROR (shitje me shumicë).

VENDIM Nr. 97, Datë  15.06.2020 MBI MIRATIMIN E “KODIT TË RRJETIT TAP”.

VENDIM Nr. 99, Datë  24.06.2020 MBI PLOTËSIMIN E KUSHTEVE TË VENDIMIT TË ERE-S NR. 43 DATË 15.03.2017 “MBI MIRATIMIN PËRFUNDIMTAR TË CERTIFIKIMIT TË OPERATORIT TË SISTEMIT TË TRANSMETIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE OST SHA, NË PËRPUTHJE ME NENIN 54, PIKA 6, TË LIGJIT NR. 43/2015 “PËR SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE” I NDRYSHUAR DHE NENIN 9, PIKA 6, TË DIREKTIVËS 72/2009 EC “MBAS MARRJES SË OPINIONIT TË SEKRETARIATIT TË KOMUNITETIT TË ENERGJISË”, I NDRYSHUAR.

VENDIM Nr.100, Datë  24.06.2020 MBI RISHIKIMIN E VENDIMIT  TË BORDIT TË ERE-S NR. 27, DATË 30.01.2018 “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “HEC LLËNGË” SH.P.K. NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “LLËNGA 1” ME FUQI 1730 KW, HEC “LLËNGA 2” ME FUQI 300 KW DHE HEC “LLËNGA 3” ME FUQI 1500 KW, ME FUQI TOTALE 3530 KW”.

VENDIM Nr. 101, Datë  24.06.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “SEKA HYDROPOWER” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-ET “SEKË” ME KAPACITET TË INSTALUAR 12667 KW DHE “ZAIS”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 2295 KW, ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 14962 KW.

VENDIM Nr.102, Datë 24.06.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “STATKRAFT RENEWABLES ALBANIA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK LUNDRUES MBI REZERVUARIN E HEC BANJA ME KAPACITET TË INSTALUAR 2 MW.

VENDIM Nr. 103 , Datë  24.06.2020 “MBI TË LICENCUARIT NË SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE DHE GAZIT NATYROR TË CILËT NUK KANË SHLYER PAGESAT RREGULLATORE”.

VENDIM Nr.104, Datë 29.06.2020 MBI MIRATIMIN E ‘’OPINIONIT TË PËRBASHKËT TË RREGULLATORËVE TË ENERGJISË MBI KËRKESËN E TAP AG PËR ZGJATJEN E AFATIT TË VLEFSHMËRISË SË VENDIMIT TË PËRJASHTIMIT’’, NGA PARASHIKIMET E NENEVE 9, 32 DHE 41(6) DHE (8) DHE (10) TË DIREKTIVËS 2009/73/EC”.

VENDIM Nr.105, Datë 29.06.2020 MBI MIRATIMIN E ZYRTARIT TË PËRPUTHSHMËRISË (ZP) SË TAP DHE  KONTRATËS PËR OFRIMIN E SHËRBIMEVE  TË ZYRTARIT TË PËRPUTHSHMËRISË

VENDIM Nr. 106, Datë, 02.07.2020 “MBI MIRATIMIN E RREGULLAVE TË TREGUT SHQIPTAR TË BALANCIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE”

VENDIM Nr. 107 , Datë 02.07.2020 “MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “MTC ENERGY” SH.P.K., PËR TRANSFERIMIN E ASETEVE TË SAJ TË BARRËSUARA NGA"RAIFFEISEN BANK" SH.A., TEK “ALPHA BANK” SH.A.”

VENDIM Nr.108, Datë, 02.07.2020 “MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-s NR. 187, DATË 10.11.2017, “PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ALBGAZ” SH.A., NË AKTIVITETIN E SHPËRNDARJES SË GAZIT NATYROR” TË NDRYSHUAR”,DHE “NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-s NR. 188, DATË 10.11.2017, “PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ALBGAZ” SH.A., NË AKTIVITETIN E TRANSMETIMIT TË GAZIT NATYROR” TË NDRYSHUAR”

VENDIM Nr. 109, Datë  02.07.2020 “MBI DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 221, DATË 20.12.2020, “MBI DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE NR. 179, DATË 08.11.2017, “MBI ÇERTIFIKIMIN E SHOQËRISË “OPERATORI I KOMBINUAR I GAZIT NATYROR” ALBGAZ SH.A., TË NDRYSHUAR.

VENDIM Nr. 110, Datë 02.07.2020 “MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “SOLARIS POWER” SH.P.K., PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 86, DATË 12.05.2020 “MBI REFUZIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “SOLARIS POWER” SH.P.K., PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE”.

VENDIM Nr. 111, Datë  02.07.2020 “ MBI PLOTËSIMIN E KUSHTIT TË VENDIMIT NR. 80, DATË 04.05.2020 “MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ALPIQ ENERGY ALBANIA” SH.P.K., NR. 291, SERIA FK15, NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S, NR. 73, DATË 13.05.2015” DHE VENDIMIT NR. 81, DATË 04.05.2020, “MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ALPIQ ENERGY ALBANIA” SH.P.K., NR. 290, SERIA T15, NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S, NR. 72, DATË 13.05.2015”.

VENDIM Nr. 112, Datë  09.07.2020 “MBI MIRATIMIN  E “RREGULLORES PËR PROFILET E STANDARTIZUARA TË NGARKESËS PËR KATEGORI TË CAKTUARA KLIENTËSH, NË RAST SE TË DHËNAT E MATJEVE, TË NEVOJSHME PËR LLOGARITJEN E DISBALANCAVE, NUK JANË TË DISPONUESHME”

VENDIM Nr. 113, Datë  09.07.2020 “MBI  FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E RREGULLORES MBI PROCEDURAT E NJOFTIMIT DHE KONSULTIMIT PUBLIK TË AKTEVE TË MIRATUARA NGA ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË.”

VENDIM Nr. 114, Datë  09.07.2020 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE TË PRODHUAR NGA BURIMET E VOGLA TË RINOVUESHME NGA ERA ME FUQI TË INSTALUAR DERI NË 3 MW PËR VITIN 2019

VENDIM Nr. 115, Datë  09.07.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR MIRATIMIN E PLANIT TË INVESTIMEVE PËR VITIN 2020, TË SHOQËRISË OST SH.A DHE SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E PËRDITËSIMIT TË “PLANIT TË ZHVILLIMIT TË RRJETIT TË TRANSMETIMIT PËR PERIUDHËN 10 VJEÇARE 2015-2025

VENDIM Nr. 116, Datë  09.07.2020 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN QERSHOR 2020

VENDIM Nr. 117, Datë  17.07.2020 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “GSA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË GAZIT NATYROR (SHITJE ME PAKICË)

VENDIM Nr. 118, Datë  17.07.2020 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “GSA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË GAZIT NATYROR (SHITJE ME SHUMICË)

VENDIM Nr. 119, Datë  17.07.2020 MBI  KËRKESËN E SHOQËRISË “ALBGAZ” SH.A. PËR ZGJATJEN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR LICENCIM NË AKTIVITETIN E OPERIMIT TË HAPËSIRAVE TË DEPOZITIMIT TË GAZIT NATYROR

VENDIM Nr. 120, Datë  17.07.2020 MBI ZGJATJEN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “ALBPETROL” SH.A. PËR LICENCIM NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TË GAZIT NATYROR

VENDIM Nr. 121, Datë  17.07.2020 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “STATKRAFT RENEWABLES ALBANIA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK LUNDRUES MBI REZERVUARIN E HEC BANJA ME KAPACITET TË INSTALUAR 2 MW

VENDIM Nr. 122, Datë  17.07.2020 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË FSHU SH.A.  PËR PEZULLIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT TË ERE NR. 73/2020, MBI MIRATIMIN E “KONTRATË TIP PËR SHITBLERJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE NDËRMJET SHOQËRISË SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE AKSIONET E SË CILËS KONTROLLOHEN PLOTËSISHT OSE PJESËRISHT NGA SHTETI DHE FURNIZUESIT TË SHËRBIMIT UNIVERSAL/FSHU PËR FURNIZIMIN E KLIENTËVE FUNDORË

VENDIM Nr. 124,  Datë 30.07.2020 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË OST SH.A. PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE NR. 207, DATË 18.12.2017 “PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR KRITERET STANDARTE TË CILËSISË SË SHËRBIMIT TË TRANSMETIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE"

VENDIM Nr. 125,  Datë 30.07.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR SHQYRTIMIN E PLANIT TË INVESTIMEVE PËR VITIN  2020 DHE PËRDITESIMIN E PLANIT 5-VJECAR TË SHOQËRISË OSSH SH.A.

VENDIM Nr. 126, Datë  30.07.2020 MBI MIRATIMIN E “RREGULLORES PËR SIGURINË KIBERNETIKE TË INFRASTRUKTURAVE KRITIKE NË SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE”.

VENDIM Nr. 128, Datë  10.08.2020 MBI KËRKESËN E SHOQËRIVE MAX ENERGY SH.P.K., WINDSBAB SH.P.K. DHE SEMAN EOLIK SH.P.K. PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT TË ERE NR. 114, DATË 09.07.2020, "MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË BLERJES TË ENERGJISË ELEKTRIKE TË PRODHUAR NGA BURIMET E VOGLA TË RINOVUESHME NGA ERA ME FUQI TË INSTALUAR DERI NË 3 MW PËR VITIN 2019".

VENDIM Nr. 129, Datë  10.08.2020 MBI MIRATIMIN E DISA SHTESAVE DHE NDRYSHIMEVE NË VENDIMIN E BORDIT TE ERE NR. 190, DATË 23.11.2017, MBI MIRATIMIN E RREGULLORES PËR PËRCAKTIMIN E PAGESAVE TË RREGULLIMIT PËR TË LICENCUARIT

VENDIM Nr. 130, Datë  10.08.2020 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN KORRIK 2020.

VENDIM Nr. 131, Datë  10.08.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE TË VLERËSIMIT DHE TË PËRZGJEDHJES SË FURNIZUESIT TË MUNDËSISË SË FUNDIT NË SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 132,  Datë 10.08.2020 MBI KUALIFIKIMIN DHE PAJISJEN ME ÇERTIFIKATË TË GARANCISË SË ORIGJINËS PËR IMPIANTIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE “HEC BANJË”, TË SHOQËRISË “DEVOLL HYDROPOWER” SHA.

VENDIM Nr. 133, Datë 10.08.2020 MBI DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE NR. 51, DATË 26.03.2020 “MBI DISA NDRYSHIME TË PËRKOHËSHME NË PROCEDURAT E LICENCIMIT NË USHTRIMIN E VEPRIMTARIVE NË SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE DHE GAZIT NATYROR NË KUADËR TË MASAVE PAS SHFAQJES SË VIRUSIT COVID-19 DHE SHPALLJES SË GJËNDJES SË FATKEQËSISË NATYRORE NË VENDIN TONË”

VENDIM Nr. 134, Datë  10.08.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “LENGARICA & ENERGY” SH.P.K., NR. 306, SERIA FK 15, NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S, NR. 105, DATË 18.08.2015.

VENDIM Nr. 135, Datë  10.08.2020 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TE ERE NR. 71, DATË 22.04.2020, “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “KALISI HYDROPOWER” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-ET “VELESHICA 1” ME KAPACITET TË INSTALUAR 5801 KW DHE “VELESHICA 2”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 8116 KW, ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 13917 KW”.

VENDIM Nr.136, Datë, 21.08.2020 “MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E “RREGULLORES PËR PROCEDURAT E SHITJES SË TEPRICAVE TË ENERGJISË ELEKTRIKE NË TREGUN E PARREGULLUAR PËR SHOQËRINË PUBLIKE TË FURNIZIMIT”.

VENDIM Nr. 137, Datë  21.08.2020 “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “TIRANA ENERGJI” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “MALI” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1490 KW”.

VENDIM Nr. 138, Datë  21.08.2020 “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “TIRANA ENERGJI“ SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE”.

VENDIM Nr. 139 Datë,  21.08.2020 “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “YLLIAD” SH.P.K., NR. 9, SERIA T15, NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S, NR. 97, DATË 28.07.2015”.

VENDIM Nr. 140, Datë 21.08.2020 MBI RISHIKIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 86, DATË 12.05.2020, “MBI REFUZIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “SOLARIS POWER” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE”.

VENDIM Nr. 141, Datë  21.08.2020 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “KISI-BIO-ENERGJI” SH.P.K. PËR MARRJEN E AUTORIZIMIT TË ERE-S PËR TRANSFERIMIN E KUOTAVE QË PËRBËJNË 100 % TË KAPITALIT TË SHOQËRISË TEK SHOQËRIA “FREE CO” SH.P.K..

VENDIM Nr. 142, Datë 28.08.2020 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE  NR. 72, DATË 22.04.2020 “MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “GREEN ENERGY TRADING ALBANIA” SH.P.K., NR. 286, SERIA T15, NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR. 59, DATË 23.04.2015”.

VENDIM Nr. 143, Datë 28.08.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “KOKA & ERGI ENERGY STAVEC” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “STAVEC” ME KAPACITET TË INSTALUAR 6000 KW.

VENDIM Nr. 144, Datë 28.08.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “MATEO & CO” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “MURASI” ME KAPACITET TË INSTALUAR 2 MW, NË LUMIN E CEMIT TË SELCËS, DEGË E LUMIT CEM I BASHKUR, NË BASHKINË MALËSI E MADHE, QARKU SHKODËR.

VENDIM Nr. 145, Datë 28. 08. 2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E “KUSHTEVE TË PËRGJITHSHME TË KONTRATËS TIP TË FURNIZIMIT ME GAZ NATYROR PËR KLIENTËT FUNDORË QË PËRFITOJNË NGA SHËRBIMI PUBLIK I FURNIZIMIT”.

VENDIM Nr. 146, Datë, 10.09.2020 “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “SEKA HYDROPOWER” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-ET “SEKË” ME KAPACITET TË INSTALUAR 12667 KW DHE “ZAIS”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 2295 KW, ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 14962 KW”.

VENDIM Nr. 147 , Datë, 10.09.2020 “MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN GUSHT 2020”.

VENDIM Nr. 148, Datë, 10.09.2020 “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E RREGULLORES MBI PROCEDURAT PËR DHËNIEN E SË DREJTËS SË PËRJASHTIMIT PËR INFRASTRUKTURËN E RE TË GAZIT NATYROR”.

VENDIM Nr. 149, Datë  10.09.2020 MBI MIRATIMIN E “PROGRAMIT TË PËRPUTHSHMËRISË RREGULLATORE/REGULATORY COMPLIANCE PROGRAMME” PARAQITUR NGA TAP AG NË BAZË TË “OPINIONIT TË PËRBASHKËT PËRFUNDIMTAR/FINAL JOINT OPINION” NË KUADËR TË PROCEDURËS SË PËRJASHTIMIT PËR GAZSJELLËSIN TAP.

VENDIM Nr. 150, Datë  10 .09.2020 MBI DISA SHTESA NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE NR. 105/2020, MIRATIMIN E OFICERIT TË PËRPUTHSHMËRISË (ZP)-SË TAP DHE KONTRATËS PËR OFRIMIN E SHËRBIMEVE TË ZYRTARIT TË PËRPUTHSHMËRISË.

VENDIM Nr. 151, Datë 18.09.2020 MBI ZGJATJEN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “LENGARICA & ENERGY” SH.P.K., NR. 306, SERIA FK15, PËR RINOVIMIN E LICENCËS NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S, NR. 105, DATË 18.08.2015.

VENDIM Nr. 152, Datë  18.09.2020 MBI ZGJATJEN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “MOBIGAS ALBA” SH.P.K., PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË GAZIT NATYROR (SHITJE ME SHUMICË).

VENDIM Nr. 153, Datë  18.09.2020 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË M.T.C ENERGY SH.P.K. PËR BARRËSIMIN DHE HIPOTEKIMIN E ASETEVE TË SHOQËRISË “M.T.C ENERGY” SH.P.K. NË HEC RADOVË, NË FAVOR TË ALPHA BANK, NË ZBATIM TË KONTRATËS SË HUASË ME ALPHA BANK SH.A. NR. 125 REP, NR. 32 KOL, DATË 09.01.2020”.

VENDIM Nr. 154, Datë  18.09.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “IDI 2005” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “KAMICAN” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1860 KW.

VENDIM Nr. 155, Datë 07.10.2020 “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “MATEO & CO” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “MURASI” ME KAPACITET TË INSTALUAR 2000 KW, NË LUMIN E CEMIT TË SELCËS, DEGË E LUMIT CEM I BASHKUAR, NË BASHKINË MALËSI E MADHE, QARKU SHKODËR.

VENDIM Nr. 156, Datë  07.10.2020 “MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN SHTATOR 2020”.

VENDIM Nr. 157, Datë  07.10.2020 “MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “YLLIAD” SH.P.K, NR. 9, SERIA T15, NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S, NR. 97, DATË 28.07.2015”.

VENDIM Nr. 158, Datë 20.10.2020 “MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “WENERG” SH.A. PËR MARRJEN E AUTORIZIMIT TË ERE-S PËR BARRËSIMIN E 100% TË AKSIONEVE TË SHOQËRISË NË FAVOR TË BANKËS OTP”.

VENDIM Nr. 159, Datë  20.10.2020 “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “WENERG” SH.A., PËR BARRËSIM TË ASETEVE (MAKINERI DHE PAJISJE) NË FAVOR TË “OTP ALBANIA” SH.A., PËR EFEKT TË RISTRUKTURIMIT TË KREDISË PËR FONDET E PËRDORURA ME QËLLIM FINANCIMIN E NDËRTIMIT TË HEC-IT “DARDHA 1”.

VENDIM Nr. 160, Datë 20.10.2020 “MBI MOSFILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ENERGIJA D.O.O VETERNIK” NR. 316, SERIA T15, NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR. 140, DATË 21.11.2015”.

VENDIM Nr. 161, Datë 20.10.2020 “MBI MOSFILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ENERGIJA D.O.O VETERNIK” NR. 317, SERIA F15, NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR. 141, DATË 21.11.2015”.

VENDIM Nr. 162, Datë 20.10.2020 “MBI MIRATIMIN E RREGULLORES MBI PROCEDURAT E NJOFTIMIT DHE KONSULTIMIT PUBLIK TË AKTEVE TË MIRATUARA NGA ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË”.

VENDIM Nr. 163, Datë 22.10.2020 MBI APLIKIMIN E SHOQËRISË OST SH.A. PËR MIRATIMIN E TARIFËS SË SHËRBIMIT TË TRANSMETIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR VITIN 2021.

VENDIM Nr. 164, Datë 22.10.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E “RREGULLAVE PËR MONITORIMIN E TREGUT TË GAZIT NATYROR”.

VENDIM Nr. 165 , Datë 22.10.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E “KODIT TË MATJES TË GAZIT NATYROR”.

VENDIM Nr. 166, Datë 22.10.2020 MBI MIRATIMIN E “KUSHTEVE TË PËRGJITHSHME TË KONTRATËS TIP TË FURNIZIMIT ME GAZ NATYROR PËR KLIENTËT FUNDOR QË PËRFITOJNË NGA SHËRBIMI PUBLIK I FURNIZIMIT”.

VENDIM Nr. 167, Datë  22.10.2020 MBI ZGJATJEN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “KOKA&ERGI ENERGJI STAVEC” SH.P.K. PËR  LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr.168, Datë 02.11.2020 “MBI KËRKESËN PËR RISHIKIMIN VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 146, DATË 10.09.2020, “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË SEKA HYDROPOWER SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-ET “SEKË” ME KAPACITET TË INSTALUAR 12667 KW DHE “ZAIS”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 2295 KW, ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 14962 KW”.

VENDIM Nr. 169, Datë 03.11.2020 “MBI KËRKESËN E OST SH.A. PËR SHQYRTIMIN E PLANIT TË INVESTIMEVE PËR VITIN 2020 DHE ATË TË PËRDITËSUAR DHJETËVJEÇAR 2015-2025 TË ZHVILLIMIT TË RRJETIT TË TRANSMETIMIT TË SHOQËRISË OST SH.A.”

VENDIM Nr.170, Datë 04.11.2020 MBI KËRKESËN E FSHU SH.A. PËR DISA NDRYSHIME NË “KONTRATËN TIP PËR SHITBLERJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE NDËRMJET SHOQËRISË SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE/KESH SH.A., AKSIONET E TË CILËS KONTROLLOHEN PLOTËSISHT OSE PJESËRISHT NGA SHTETI DHE FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL/FSHU SHA., PËR FURNIZIMIN E KLIENTËVE FUNDORË”

VENDIM Nr.171, Datë 04.11.2020 “MBI LLOGARITJEN E PAGESAVE RREGULLATORE PËR VITIN 2020”

VENDIM Nr.172, Datë 04.11.2020 “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ENERGIA GAS AND POWER ALBANIA” SH.P.K., NR. 322, SERIA F15, NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S, NR. 159, DATË 28.12.2015”.

VENDIM Nr.173, Datë 04.11.2020 “MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “LENGARICA & ENERGY” SH.P.K., NR. 306, SERIA FK15, NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S, NR. 105, DATË 18.08.2015”.

VENDIM Nr.174, Datë 04.11.2020 “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “TIRANA ENERGJI“ SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE”.

VENDIM Nr.175, Datë 04.11.2020 “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “TIRANA ENERGJI” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “MALI” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1490 KW”.

VENDIM Nr.176, Datë 04.11.2020 “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “KOKA & ERGI ENERGY STAVEC” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “STAVEC” ME KAPACITET TË INSTALUAR 6520 KW”.

VENDIM Nr.177, Datë 04.11.2020 “MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “MOBIGAS ALBA” SH.P.K., PËR T’U TËRHEQUR NGA APLIKIMI PËR T’U LICENCUAR NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË GAZIT NATYROR (SHITJE ME SHUMICË)”.

VENDIM Nr.178, Datë 04.11.2020 “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË FTL SHA., PËR DISA NDRYSHIME NË  “RREGULLOREN PËR PROCEDURAT E BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR MBULIMIN E HUMBJEVE NË RRJETET E SHPËRNDARJES DHE TË TRANSMETIMIT DHE PËR BLERJEN DHE SHITJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE PER TË SIGURUAR PËRMBUSHJEN E DETYRIMEVE TË SHËRBIMIT PUBLIK", MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 103/2016 TË BORDIT TË ENTIT RREGULLATOR TË ENERGJISË”.

VENDIM Nr.179, Datë 04.11.2020 “MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ALBGAZ” SH.A., PËR SHTYRJE TË AFATIT TË VENDIMARRJES FINALE TË BORDIT TË ERE”.

VENDIM Nr.180, Datë 06.11.2020 “MBI SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “IDI 2005” SH.P.K., PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “KAMIÇAN” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1860 MW”.

VENDIM Nr.181, Datë 06.11.2020 “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “GSA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE”

VENDIM Nr.182, Datë 06.11.2020 “MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN TETOR 2020”

VENDIM Nr.183, Datë  13.11.2020 “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “GREENTECH ENERGY SYSTEMS” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE”.

VENDIM Nr. 184, Datë, 13.11.2020 “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “GREENTECH ENERGY SYSTEMS” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “PISHAT” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1991 KW”.

VENDIM Nr.185, Datë  13.11.2020 “MBI SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR DEROGIM TË SHOQËRISË HEC ARSTI SH.P.K”

VENDIM Nr. 186, Datë  16.11.2020 “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “HEC ZALL XHUXHË” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE”.

VENDIM Nr. 187, Datë 16.11.2020 “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “HEC ZALL XHUXHË” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “XHUXHË 1” ME KAPACITET TË INSTALUAR 3487 KW DHE HEC “XHUXHË 2” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1254 KW DHE ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 4741 KW”.

VENDIM Nr. 188 , Datë 16.11.2020 “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “IDI 2005” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “KAMIÇAN” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1860 KW”.

VENDIM Nr. 189 , Datë  19.11.2020 “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “SEMAN SUNPOWER” SH.P.K., PËR TRANSFERIM TË ASETEVE (VENDOSJE HIPOTEKË) NË FAVOR TË “INTESA SANPAOLO BANK” SH.A”.

VENDIM Nr.190 , Datë  19.11.2020  “MBI KËRKESËN E SHOQËRISË WENERG SH.A. PËR BARRËSIMIN E 100% TË AKSIONEVE TË SHOQËRISË NË FAVOR TË BANKËS OTP ALBANIA SH.A.”

VENDIM Nr. 191, Datë 20.11.2020 “MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 219, DATË 20.12.2019, “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “HYDRO POWER PANARIT” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HIDROCENTRALI “VILË” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1994 KW”.

VENDIM Nr. 192, Datë, 20.11.2020 “MBI MBYLLJEN E PROCEDURËS PËR RISHIKIMIN VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 146, DATË 10.09.2020, “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË SEKA HYDROPOWER SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-ET “SEKË” ME KAPACITET TË INSTALUAR 12667 KW DHE “ZAIS”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 2295 KW, ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 14962 KW”.

VENDIM Nr. 193, Datë 20.11.2020 “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E LICENCËS TIP PËR VEPRIMTARINË E OPERIMIT NË HAPËSIRAT E DEPOZITIMIT TË GAZIT NATYROR”.

VENDIM Nr. 194, Datë,  26.11.2020 “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ENERGY SUPPLY - AL” SH.P.K., NR 310, SERIA F11/FK15, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT NR. 5, DATË 02.02.2011 DHE RINOVUAR ME VENDIMIN NR. 123, DATË 14.10.2015”.

VENDIM Nr. 195, Datë,  26.11.2020 “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ENERGY SUPPLY - AL” SH.P.K., NR 309, SERIA T11/T15, NË VEPRIMTARINË E  TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE NR. 6, DATË 02.02.2011 DHE RINOVUAR ME VENDIMIN NR. 122, DATË 14.10.2015”.

VENDIM Nr. 196, Datë 26.11.2020 “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT TË PAJTUESHMËRISË TË OSSH SH.A”.

VENDIM Nr. 197, Datë  26.11.2020 “MBI MIRATIMIN E RREGULLAVE TË HARMONIZUARA TË ALOKIMIT TË KAPACITETEVE TË INTERKONJEKSIONIT PËR ZYRËN E KOORDINIMIT TË ANKANDEVE NË EUROPËN JUGLINDORE (SEE CAO) PËR KUFIJTË SHQIPËRI - GREQI, SHQIPËRI - MALI ZI DHE SHQIPËRI –KOSOVË”.

VENDIM Nr. 201, Datë  02.12.2020 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “GSA” SH.P.K., ME NR. 321, seria T11/15, NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 202, Datë 02.12.2020 MBI MIRATIMIN E “RREGULLORES PËR PROCEDURAT E SHITJES SË TEPRICAVE TË ENERGJISË ELEKTRIKE NË TREGUN E PARREGULLUAR PËR SHOQËRINË PUBLIKE TË FURNIZIMIT”.

VENDIM Nr. 203, Datë 04.12.2020 “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E LICENCËS PËR VEPRIMTARINË E OPERIMIT NË IMPIANTET E GNL-SË”.

VENDIM Nr. 204, Datë 04.12.2020 “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E “RREGULLORES PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR USHTRIMIN E AKTIVITETIT TË DEPOZITIMIT TË GAZIT NATYOR”.

VENDIM Nr.205, Datë 04.12.2020 “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ERDY ENERGY” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “KALIS” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1958 KW”.

VENDIM Nr. 206, Datë 11.12.2020 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË OST SH.A. PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 163, DATË 22.10.2020, “MBI APLIKIMIN E SHOQËRISË OST SH.A. PËR MIRATIMIN E TARIFËS SË SHËRBIMIT TË TRANSMETIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR VITIN 2021”.

VENDIM Nr. 207, Datë  11.12.2020 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN NËNTOR 2020.

VENDIM Nr. 208, Datë 11.12.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ERDY ENERGY” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 209, Datë  11.12.2020 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ENERGIA GAS AND POWER ALBANIA” SH.P.K., NR. 322, SERIA F15, NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S, NR. 159, DATË 28.12.2015.

VENDIM Nr. 210, Datë  15.12.2020 MBI MOSFILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ENERGIJA D.O.O VETERNIK” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 211, Datë  15.12.2020 MBI MOSFILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ENERGIJA D.O.O VETERNIK” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 212, Datë  15.12.2020 MBI LËNIEN NË FUQI TË VENDIMIT NR. 266, DATË 21.12.2018.

VENDIM Nr. 213, Datë 15.12.2020 “MBI LËNIEN NË FUQI TË VENDIMIT NR. 199, DATË 12.12.2019.

VENDIM Nr. 214, Datë 15.12.2020 MBI LËNIEN NË FUQI TË VENDIMIT NR. 200, DATË 12.12.2019.

VENDIM Nr. 215, Datë  15.12.2020 MBI LËNIEN NË FUQI TË VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 206, DATË 16.12.2019, “MBI MIRATIMIN E TARIFËS SË PËRKOHSHME TË TRANSMETIMIT TË GAZIT NATYROR NGA SHOQËRIA ALBGAZ SH.A” PËR VITIN 2021.

VENDIM Nr. 216, Datë  15.12.2020 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË OST SH.A., PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S, NR. 169, DATË 03.11.2020, “PËR SHQYRTIMIN E PLANIT TË INVESTIMEVE PËR VITIN 2020 DHE ATË TË PËRDITËSUAR DHJETËVJEÇAR 2015-2025 TË ZHVILLIMIT TË RRJETIT TË TRANSMETIMIT TË SHOQËRISË OST SH.A”.

VENDIM Nr. 217, Datë 15.12.2020 MBI RISHIKIMIN E “PLANIT TË MASAVE PËR OPERATORIN E SHPËRNDARJES TË ENERGJISË ELEKTRIKE ‘OSHEE’ SH.A., PËR RESPEKTIMIN E TË DREJTAVE TË KLIENTËVE TË FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE”, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE NR. 201, DATË 03.09.2018.

VENDIM Nr. 218, Datë 15.12.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E STANDARDEVE TË TRAJTIMIT TË ANKESAVE TË KLIENTËVE TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHE GAZIT NATYROR NGA TË LICENCUARIT NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT

VENDIM Nr. 220, datë  15.12.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 93, SERIA PV10K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “POWER-ELEKTRIK-SLABINJE” SH.P.K., ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 10, DATË 08.02.2010, I NDRYSHUAR.

VENDIM Nr. 221, datë  15.12.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 265, SERIA T15P, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “POWER-ELEKTRIK-SLABINJE” SH.P.K., ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 17, DATË 11.02.2015.

VENDIM Nr. 222, datë  15.12.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 130, SERIA PV11K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “HIDROPOWER ELEKTRIK” SH.P.K. ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 59, DATË 22.06.2011, I NDRYSHUAR.

VENDIM Nr. 223, datë  15.12.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 267, SERIA T15P, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “HIDROPOWER ELEKTRIK” SH.P.K. ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 19, DATË 11.02.2015.

VENDIM Nr. 224, datë  15.12.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 348, SERIA T16, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “NORDIC INVEST GROUP” SH.P.K. ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 121, DATË 21.07.2016

VENDIM Nr. 225, datë  15.12.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 202, SERIA PV13K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “HEC TRESKA” SH.P.K., ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 80, DATË 27.04.2013.

VENDIM Nr. 226, datë  15.12.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 209, SERIA T13, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “SHUTINA ENERGJI” SH.P.K., ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 109, DATË 01.10.2013.

VENDIM Nr. 227, datë  15.12.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 405, SERIA P18K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “MALSIA SOLAR 1” SH.P.K. ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 105, DATË 30.04.2018.

VENDIM Nr. 228, datë  15.12.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 406, SERIA P18K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELETRIKE, DHËNË SHOQËRISË “MALSIA SOLAR 2” SH.P.K., ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 106, DATË 30.04.2018.

VENDIM Nr. 229, datë  15.12.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 407, SERIA P18K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “MALSIA SOLAR 3” SH.P.K., ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 107, DATË 30.04.2018.

VENDIM Nr. 230, datë  15.12.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 415, SERIA P18K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “BLAC ENERGY” SH.P.K. ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 157, DATË 09.07.2018.

VENDIM Nr. 231, datë  15.12.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 398, SERIA T18, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “WIND POWER ALBANIA” SH.P.K., ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 58, DATË 12.03.2018.

VENDIM Nr. 232, datë  15.12.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 413, SERIA F18, PËR VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “WIND POWER ALBANIA” SH.P.K. ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 126, DATË 04.06.2018.

VENDIM Nr. 233, datë  15.12.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 359, SERIA T17, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “E N P I” SH.P.K. ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 36, DATË 06.03.2017.

VENDIM Nr. 234, datë  15.12.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 384, SERIA T17, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “ENERGY TO ENERGY” SH.P.K., ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 144, DATË 06.09.2017.

VENDIM Nr. 235, datë  15.12.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 369, SERIA TGN17, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË GAZIT NATYROR, DHËNË SHOQËRISË “C.G.C” SH.P.K., ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 73, DATË 16.05.2017.

VENDIM Nr. 236, Datë 15.12.2020 MBI MIRATIMIN E KODIT TË ETIKËS TË PUNONJËSVE TË ENTIT RREGULLATOR TË ENERGJISË.

VENDIM Nr. 238, datë 21.12.2020 “MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “WENERG” SH.A. PËR MARRJEN E AUTORIZIMIT TË ERE-S PËR BARRËSIMIN E 100% TË AKSIONEVE TË SHOQËRISË NË FAVOR TË BANKËS OTP ALBANIA SH.A. (ISH-SOCIETE GENERALE ALBANIA SH.A.)”

VENDIM Nr. 239 , Datë  21.12.2020 “MBI SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “WENERG” SH.A., PËR BARRËSIM TË ASETEVE (MAKINERI DHE PAJISJE) NË FAVOR TË “OTP ALBANIA” SH.A., PËR EFEKT TË RISTRUKTURIMIT TË KREDISË PËR FONDET E PËRDORURA ME QËLLIM FINANCIMIN E NDËRTIMIT TË HEC-IT “DARDHA 1”.

VENDIM Nr. 240, Datë 21.12.2020 “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “ERDY ENERGY” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “KALIS” ME KAPACITET TË INSTALUAR 2138 KW”.

VENDIM Nr. 241, Datë 21.12.2020 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “HEC ZALL XHUXHË” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “XHUXHË 1” ME KAPACITET TË INSTALUAR 3487 KW DHE HEC “XHUXHË 2” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1254 KW DHE ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 4741 KW

VENDIM Nr. 242, Datë 21.12.2020 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “HEC ZALL XHUXHË” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 243, datë 21.12.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ES 2019” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 244 , Datë  21.12.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “SEKA HYDROPOWER” SH.P.K, PËR VENDOSJE HIPOTEKË DHE BARRË SIGURUESE/PENG NË FAVOR TË BANKËS INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA SH.A. MBI PASURITË E PALUAJTSHME DHE TË LUAJTSHME TË KRIJUARA APO QË DO KRIJOHEN NGA SHOQËRIA KONCESIONARE "SEKA HYDROPOWER" SH.P.K..

VENDIM Nr. 245, datë 21.12.2020 MBI ZGJATJEN E AFATIT TË VENDIMMARRJES SË BORDIT TË ERE-S NË LIDHJE ME KËRKESËN E SHOQËRISË “GREENTECH ENERGY SYSTEMS” SH.P.K., PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 246, datë 21.12.2020 MBI ZGJATJEN E AFATIT TË VENDIMMARRJES SË BORDIT TË ERE-S NË LIDHJE ME KËRKESËN E SHOQËRISË “GREENTECH ENERGY SYSTEMS” SH.P.K, PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 247, datë 21.12.2020 MBI ZGJATJEN E AFATIT TË VENDIMMARRJES SË BORDIT TË ERE-S NË LIDHJE ME KËRKESËN E SHOQËRISË “ENERGY SUPPLY - AL” SH.P.K, PËR RINOVIMIN E LICENCËS NR. 310, SERIA F11/FK15, NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 248, datë 21.12.2020 MBI ZGJATJEN E AFATIT TË VENDIMMARRJES SË BORDIT TË ERE-S NË LIDHJE ME KËRKESËN E SHOQËRISË “ENERGY SUPPLY - AL” SH.P.K, PËR RINOVIMIN E LICENCËS NR. 309, SERIA T11/T15, NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 249, datë 21.12.2020 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ALB WIND ENERGY” SH.P.K., PËR SHTYRJEN E AFATEVE TË VENDIMIT NR. 13, DATË 28.01.2008, I NDRYSHUAR.

VENDIM Nr. 250, datë 21.12.2020 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ALBANIAN GREEN ENERGY” SH.P.K., PËR SHTYRJEN E AFATEVE TË VENDIMIT NR. 89, DATË 06.08.2008, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 251, datë 21.12.2020 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “BIOPOWER GREEN ENERGY” SH.P.K., PËR SHTYRJEN E AFATEVE TË VENDIMIT NR. 90, DATË 06.08.2008, I NDRYSHUAR.

VENDIM Nr. 252, datë 21.12.2020 “MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ERS-08” SH.P.K., PËR SHTYRJEN E AFATEVE TË VENDIMIT  NR. 63, DATË 13.06.2008, I NDRYSHUAR”.

VENDIM Nr. 253, datë 21.12.2020 “MBI KËRKESËN E SHOQRISË “E - VENTO S.R.L ALBANIA” SH.P.K., PËR SHTYRJEN E AFATEVE TË VENDIMIT NR. 84, DATË 17.07.2008, I NDRYSHUAR”.

VENDIM Nr. 254, datë 21.12.2020 “MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “HERA” SH.P.K., PËR SHTYRJEN E AFATEVE TË VENDIMIT NR. 61, DATË 02.11.2007, I NDRYSHUAR”.

VENDIM Nr. 255, Datë 21.12.2020 MBI PROPOZIMIN E OST SH.A.,  PËR TREGUESIT E KRITEREVE STANDARDE TË CILËSISË SË SHËRBIMIT TË TRANSMETIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR, VITIN 2021

VENDIM Nr. 256, Datë 21.12.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E REGULLORES PËR INTEGRITETIN DHE TRANSPARENCËN E TREGUT ME SHUMICË TË ENERGJISË (REMIT)

VENDIM Nr. 257, Datë 21.12.2020 MBI MIRATIMIN E PROGRAMIT TË PAJTUESHMËRISË SË OSSH SH.A.

VENDIM Nr. 258, Datë  21.12.2020 MBI MBI KORRIGJIMIN E PAGESAVE RREGULLATORE PËR VITIN 2020 PËR DISA NGA TË LICENCUARIT E SEKTORIT TË ENERGJISË

VENDIM Nr. 259, Datë 28.12.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “AGETA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “BORIE – LURË 1” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1800 KW.

VENDIM Nr. 260, Datë 28.12.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “AGETA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 261, Datë 28.12.2020 MBI DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 179, DATË 08.11.2017, “MBI ÇERTIFIKIMIN E SHOQËRISË “OPERATORI I KOMBINUAR I GAZIT NATYROR” ALBGAZ SH.A.” , I NDRYSHUAR.

VENDIM Nr. 262, Datë  28.12.2020 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-s NR. 187, DATË 10.11.2017, “PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ALBGAZ” SH.A., NË AKTIVITETIN E SHPËRNDARJES TË GAZIT NATYROR”, TË NDRYSHUAR DHE NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-s NR. 188, DATË 10.11.2017, “PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ALBGAZ” SH.A. NË AKTIVITETIN E TRANSMETIMIT TË GAZIT NATYROR”, TË NDRYSHUAR.

VENDIM Nr. 263, datë 28.12.2020 “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT TË PËRPUTHSHMËRISË SË OPERATORIT TË SISTEMIT TË TRANSMETIMIT PËR GAZIN NATYROR, “ALBGAZ” SH.A.”

VENDIM Nr. 264, datë 28.12.2020 “MBI SHFUQIZIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 140, DATË 21.08.2020 “MBI RISHIKIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 86, DATË 12.05.2020, “MBI REFUZIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “SOLARIS POWER” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE”

VENDIM Nr. 265, Datë 28.12.2020 “PËR MIRATIMIN E  “RREGULLAVE PËR MONITORIMIN E TREGUT TË GAZIT NATYROR, NË SHQIPËRI”.

VENDIM Nr. 266 Datë, 28.12.2020 “PËR MIRATIMIN E  “ KODIT I MATJES TË GAZIT NATYROR” NË SHQIPËRI”

VENDIM Nr. 267, Datë 28.12.2020 “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR  TË MIRATUAR “KUSHTET PËR TE LICENCUARIN E NGARKUAR ME DETYRIMIN E SHËRBIMIT PUBLIK PËR SEKTORIN E GAZIT NATYROR” NË SHQIPËRI”

VENDIM Nr. 268, Datë 28.12.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E “RREGULLAVE TË PËRDORIMIT TË TERMINALIT TË GAZIT NATYROR TË LËNGSHËM (GNL)” NË SHQIPËRI.

VENDIM Nr. 269, Datë 28.12.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E “METODOLOGJISË SË LLOGARITJES SË TARIFËS PËR SHËRBIMIN E RIGAZIFIKIMIT NGA
IMPIANTET E GNL” NË SHQIPËRI.

VENDIM Nr. 270, datë 28.12.2020 MBI LËNIEN NË FUQI TË VENDIMIT  TË BORDIT TË ERE-S NR. 94, DATË 08.06.2020 “MBI ÇMIMIN E APLIKUESHËM PËR PRODHUESIT EKZISTUES ME PËRPARËSI PËR VITIN 2020, NË ZBATIM TË NDRYSHIMEVE TË MIRATUARA ME VKM NR. 396, DATË 13.05.2020”.

VENDIM Nr. 271, datë 28.12.2020 MBI MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE TË PRODHUAR NGA BURIMET E VOGLA TË RINOVUESHME NGA DIELLI, ERA DHE NGA PJESA E BIODEGRADUESHME E MBETJEVE TË NGURTA QË SHFRYTËZOJNË MBETURINAT INDUSTRIALE, URBANE DHE RURALE PËR VITIN 2020

VENDIM Nr. 272, datë 28.12.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E METODOLOGJISË PËR LLOGARITJEN E DETYRIMIT TË ENERGJISË SË RINOVUESHME DHE PROCEDURËN PER KOMPENSIMIN E PRODHUESVE ME PËRPARËSI TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 273, datë 28.12.2020 MBI MIRATIMIN E RREGULLORES PËR BURIMET DYTËSORE TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 274, datë 28.12.2020 MBI SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SEKRETARIATIT TË KOMUNITETIT TË ENERGJISË NË LIDHJE ME SHTIMIN E SHTOJCËS “E” NË RREGULLAT E PËRKOHSHME PËR MEKANIZMIN BALANCUES TË ENERGJISË ELEKTRIKE TË MIRATUARA ME VENDIMIN E BORDIT NR. 193, DATË 24.11.2017

VENDIM Nr. 275, datë 28.12.2020 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË OST SH.A. PËR SHTYRJE TË AFATIT TË HYRJES NË FUQI TË VENDIMIT TË BORDIT TË ERE NR.106, DATË 02.07.2020